twitter nl gb
 
 
 
17 februari 2014 14:03

Transitiebureau Jeugd publiceert brochure 'Jeugd met een beperking'

Voor welke kinderen met een beperking moeten gemeenten na 1 januari 2015, op grond van de Jeugwet, de zorg en ondersteuning gaan verzorgen? Hoe kunnen deze kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp krijgen? En wat betekent de Wet Passend onderwijs voor deze groep kinderen? U leest het in de brochure  'Kinderen en jongeren met een beperking: van AWBZ naar Jeugdwet' van het Transitiebureau Jeugd.

Link naar artikelLachend meisje

Bij ‘jeugdigen met beperkingen’ gaat het om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontvangt. Die AWBZ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de Wet op de langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet en worden de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) uitgebreid. In de eerste plaats geeft deze brochure – in hoofdlijnen - een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren  straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente.

Afbakening

Met het concept van de Wmo is meer duidelijkheid ontstaan over de afbakening tussen de verschillende wetten die voor jeugdigen met beperkingen van belang zijn. Die nieuwe of uitgebreide wetten treden in 2015 in werking. Toch is zelfs op dit moment niet alles helemaal duidelijk. Maar de gemeenten gaan dit jaar al uitvoeringsplannen maken voor de nieuwe taken die met de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Het Transitiebureau Jeugd wilde daarom niet nog langer te wachten met deze brochure. Waar zaken nog onduidelijk zijn, is dat in de de tekst aangegeven.

Integrale Vroeghulp als instrument voor vroegsignalering

De gemeente heeft binnen de Jeugdwet de regietaak als het gaat om vroegsignalering van jeugdigen met een beperking. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen dat relevante organisaties goed met elkaar samenwerken. In de handreiking wordt Integrale Vroeghulp genoemd als voorbeeld voor een bestaande, succesvolle en multidisciplinaire aanpak.

Ook wordt in de brochure het belang onderstreept om de middelen voor Integrale Vroeghulp, die per 2015 zullen worden overgeheveld van Rijk naar gemeenten, blijvend in te zetten voor een goede vroegsignalering en vroeghulp.

Aanbevelingen overgang Jeugdwet

De werkgroep Jeugd doet tot slot 10 aanbevelingen voor een geslaagde overgang naar de Jeugdwet.  In de eerste aanbeveling ‘Wees er zo vroeg mogelijk bij en neem vroegsignalering op in het beleid’ wordt geadviseerd om reeds bestaande netwerken Integrale Vroeghulp te benutten.

De Jeugdwet moet leiden tot een omslag in het jeugdbeleid waardoor er meer en eerder aandacht is voor het voorkomen van problemen, voor het tijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden  en voor vroege ondersteuning in het gezin, op school en in de buurt.

Voor wie?

De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor gemeentebestuurders, wethouders en raadsleden, en gemeenteambtenaren. Er staat informatie in over kinderen en jongeren met een beperking én hun ouders die een beroep zullen gaan doen op de nieuwe Jeugdwet. Deze informatie kan natuurlijk ook van belang zijn voor anderen die bij de invoering van de Jeugdwet betrokken zijn.

Download hier de brochure 'Kinderen en jongeren met een beperking: van AWBZ naar Jeugdwet'.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld