Lees voor Voorlezen
Inhoud Index

Over CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014

1 Algemene bepalingen

2 Het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst

3 Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

4 Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Salaristabellen

Bijlage

5 Leerlingen en assistent-geneeskundigen i.o.

6 Arbeidsduur en werktijden

7 Vergoedingen overwerk, bijzondere diensten en meerdaagse vakantie cliënten

8 Vakantie en verlof

8A Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) tot 1 januari 2012

8A Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) m.i.v. 1 januari 2012

9 Kostenvergoedingen

10 Sociaal Beleid

11 Arbeid en Gezondheid

12 Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

13 Medezeggenschap

14 Faciliteiten werknemersorganisaties

15 Wachtgeld

16 Overgangs- en garantiebepalingen

17 Slotbepalingen

Bijlage(n)

Artikel 4:13 Gratificatie jubileum en OBU

  1. De werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, heeft recht op een éénmalige gratificatie ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12,5 jaar, de helft van het maandsalaris bij 25 jaar en een vol maandsalaris bij 40 jaar dienst. 
  2. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt ten gevolge van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op een gratificatie ten bedrage van de helft van het maandsalaris. 
  3. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt ten gevolge van het gebruikmaken van de overbruggingsuitkering ingevolge de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, heeft de werknemer recht op een gratificatie ten bedrage van de helft van het maandsalaris. De uitbetaling vindt plaats indien met de werknemer geen nieuw dienstverband wordt aangegaan. Wordt na de beëindiging een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan dan wordt de gratificatie, die is gebaseerd op het maandsalaris direct voorafgaand aan de aanvang van de OBU, toegekend aan het einde van de nieuwe overeenkomst. 
  4. Indien de werknemer gebruik maakt van ruil-OBU wordt de in lid 3 bedoelde gratificatie toegekend op het moment dat de werknemer met volledige OBU gaat en geen nieuw dienstverband met de werkgever aangaat. 
  5. Bij samenloop van lid 2 enerzijds en lid 3 of lid 4 anderzijds heeft de werknemer enkel recht op een gratificatie conform lid 2.