twitter
 
 
 

Elke Nederlander is verzekerd voor zorgkosten via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt hoe groot de aanspraak van mensen op zorg mag zijn en stelt op aanvraag een indicatie vast. Cliënten kunnen vervolgens kiezen voor zorg-in-natura of voor persoonsgebonden budget (PGB).

Cliënt en begeleider schillen aardappels terwijl ze met elkaar in gesprek zijn.

Laatst toegevoegd

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (en zijn voorgangers sedert 1961) doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via...
20 juni 2017
Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. De kwaliteit van...
1 juni 2017
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in afstemming met het ministerie van VWS aan Cebeon de opdracht gegeven voor...
30 mei 2017
De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG...
9 maart 2017
In vervolg op het Algemeen Overleg over doelgroepenvervoer waarover wij eerder berichtten, heeft op 22 februari jl. een Verslag Algemeen Overleg...
28 februari 2017
Op 16 februari was het Algemeen Overleg doelgroepenvervoer. Vanuit de VGN is met een brief (zie bijlage) aan de leden van de Vaste Kamercommissie...
17 februari 2017

Themabeheerder(s)