twitter
 
 
 

Normatieve Huisvestings Component (NHC) meer »
De NHC moet worden aangepast voor brandveiligheid met rond de €30-40 per m2 en met een paar duizend euro per plaats voor ICT en domotica. Dat...
28 september 2017
Het ministerie van VWS schuift de bezwaren tegen een onderhandelbaar huisvestingstarief in de langdurige zorg terzijde. De VGN had in maart...
27 september 2017
Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa...
20 juli 2017
De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor de NHC’s (wisselend per ZZP) gemiddeld zo’n 2 à 3%...
30 juni 2017
De VGN heeft samen met Actiz en GGZ-Nederland op 13 juni de NZa gevraagd om een overleg over de rentevergoeding in de NHC. Dat overleg zal nu op...
19 juni 2017
De NZa is voornemens de rente in de NHC vast te stellen op 4.65%. De VGN houdt vast aan 5%. Daarnaast is de VGN in gesprek met VWS over vaste of...
14 juni 2017
Onderzoeksrapporten meer »
De prijzen voor zorgbouw zijn in 2016 opnieuw met gemiddeld 2% gestegen. Deze trend ligt ruim boven de algemene inflatie in Nederland, die 1,4%...
15 februari 2017
Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting heeft een bouwkostennota 2017 uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in de zorgbouw en...
10 november 2016
Na een eerdere periode van meevallende prijzen voor bouwprojecten, zijn in 2015 de kosten opnieuw gestegen. De prijsstijging van 2% blijkt uit de...
26 februari 2016
In het verleden gaf het voormalige Bouwcollege jaarlijks een Bouwkostennota uit. Met name voor de grootschalige bouw gaf die nota inzicht in de te...
20 februari 2015
De VGN heeft PwC een analyse laten maken van de gevolgen van de extramuralisering voor het vastgoed in de sector. De vraag was: wat betekent deze...
17 september 2013
In dit document beschrijft het Bouwcollege de prestratie-eisen waaraan nieuwbouw in de AWBZ moet voldoen.
16 augustus 2007
College Sanering en Vermogensklem meer »
Minister Schippers bereidt een wijziging van de WTZi voor: het schrappen van artikel 17 en 18, waardoor het College Sanering zal worden opgeheven....
17 oktober 2016
Bij de behandeling van het wetsvoorstel 'Vergroten investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg' heeft de Tweede Kamer via een...
11 maart 2016
De Eerste Kamer heeft op 9 december 2014 de behandeling van het wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische...
19 december 2014
De VGN heeft samen met de andere zorgbranches een tweede brief geschreven aan de Eerste Kamer over de toekomstige rol van het CSZ. De taken van...
3 december 2014
Op 26 september informeerden we u over een brief die de VGN heeft geschreven aan de Eerste Kamer. Daarin uitten we onze ongerustheid over de...
28 oktober 2014
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om winstuitkering voor ziekenhuizen mogelijk te maken. Voor AWBZ-instellingen blijft...
26 september 2014
Waardering vastgoed meer »
In onderstaand artikel van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) attendeert het WfZ op de noodzaak om bij verkoop tijdig het WfZ in te...
26 februari 2016
Het WFZ heeft in 2013 voor ruim € 754 miljoen aan garanties op langlopende leningen verstrekt, een daling ten opzichte van de € 872 miljoen in...
2 mei 2014
We krijgen vragen over herwaardering van vastgoed en impairment over het verslagjaar 2013. We zetten de verschillen tussen 2012 en 2013 nog even...
9 januari 2014
Maandag 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RVP) door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Het RVP was deelnemer aan het...
27 juni 2013
In de praktijk van de financiering van vastgoed signaleren onze instellingen de laatste tijd steeds vaker knelpunten bij het borgen van hun...
19 april 2013
In december 2012 heeft de minister van VWS de Regeling Jaarverslaggeving WTZi gewijzigd. Deze wijziging is van belang voor de (her)waardering van...
6 februari 2013
Overig meer »
Het wordt moeilijker voor instellingen om de financiering van investeringen in nieuwbouw, verbouw of renovaties rond te krijgen. Sinds enkele...
24 augustus 2017
De Nederlandse vereniging van Banken (NVB) heeft in april 2017 een rapportage uitgegeven over de financiering van zorginstellingen. Daarin pleit...
28 april 2017
De VGN heeft de factsheet met financiële kengetallen over vastgoed geactualiseerd (peildatum ultimo 2015). Tien tot twintig procent van de...
23 februari 2017

Themabeheerder(s)