twitter nl gb
 
 
 
Lees voor Voorlezen

Om aanspraak te kunnen maken op AWBZ gefinancierde zorg is een indicatie noodzakelijk. In de meeste situaties wordt de indicatie gesteld door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Denk hierbij aan thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Wanneer sprake is van jeugdzorg wordt geïndiceerd door een van de 15 Bureaus Jeugdzorg. Onder dit subthema vindt u relevante informatie over indicatiestelling binnen de AWBZ.

Beleidsregels meer »
Sinds 28 juli zijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2014 op een aantal punten veranderd. Belangrijk voor de gehandicaptenzorg is...
30 juli 2014
In zijn vergadering van 20 januari 2014 heeft het College Voor Zorgverzekeringen het rapport ‘Handreiking passende dagbesteding’ besproken en...
29 januari 2014
Zoals elk jaar zijn de regels rondom de indicatiestelling in de AWBZ opnieuw vastgesteld. Sinds 1 januari 2014 gelden de nieuwe Beleidsregels...
5 januari 2014
Per 1 januari 2013 zijn de beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013 van kracht. Deze regels vervangen die van 2012. De belangrijkste...
21 december 2012
Om beter inzicht te krijgen welke ondersteuning zorgaanbieders nodig hebben bij de juiste toepassing van de beleidsregels en de...
29 februari 2012
Om beter inzicht te krijgen welke ondersteuning zorgaanbieders nodig hebben bij de indicatiemelding of een cliënt van 80 jaar of ouder conform de...
12 december 2011
Ledenbijeenkomsten meer »
Op 6 november 2012 organiseerde de VGN een ledenbijeenkomst over indicatiestelling. Tijdens de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het...
13 november 2012
De verslagen van de ledenbijeenkomst over indicatiestelling zijn beschikbaar. De bijeenkomst, die de VGN in Huizen organiseerde, is goed bezocht...
31 augustus 2011
Ledenzendingen meer »
In deze ledenzending informeren we u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de vereenvoudiging van de indicatiestelling. Daarnaast gaat...
19 augustus 2011
In de bijlage vindt u de ledenzending Herindicatietraject Pakketmaatregelen van 30 maart 2010 met bijlage.
28 juli 2011
Pakketmaatregelen meer »
In het onderzoek Begeleiding AWBZ 2009 van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beschrijft het CIZ welke verschuiving in zorggebruik er in...
13 april 2010
Zoals bekend loopt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) achter met de afhandeling van de bezwaren in het kader van het herindicatietraject...
30 maart 2010
Geacht bestuur, geachte directie, Afgelopen juni 2009 is het grote herindicatietraject voor de nieuwe functie begeleiding in het kader van de...
25 september 2009
Op 2 juli aanstaande debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de voortgang van de Pakketmaatregelen AWBZ. De VGN vraagt in een...
26 juni 2009
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) start binnenkort met de uitvoering van de herindicaties voor Ondersteunende en Activerende Begeleiding....
19 maart 2009
Vanaf 1 januari 2009 gelden extramuraal de nieuwe functies begeleiding en behandeling in de AWBZ (pakketmaatregelen). De VGN heeft twee...
20 januari 2009
Taakmandatering meer »
In opdracht van staatssecretaris Van Rijn (VWS) neemt het CIZ maatregelen naar aanleiding van de gesignaleerde upcoding in de indicatiestelling....
29 november 2013
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt direct maatregelen naar aanleiding van het door hem gevraagde onderzoek dat het CIZ heeft gedaan naar...
2 oktober 2013
Het CIZ heeft de kwartaalmonitor indicatiemelding over het 2e kwartaal 2013 bekend gemaakt. In de pilot indicatiemelding 80+ hoeven zorgaanbieders...
15 september 2013
In januari heeft de VGN een QuickScan uitgezet onder haar leden naar de effecten en wensen rondom de vereenvoudiging van de indicatiestelling in...
18 maart 2013
Het CIZ toetst de Herindicaties via Taakmandaat (HiT) en Standaard Indicatieprotocollen (SIP) op verschillende wijzen: HiT's worden vooraf...
23 oktober 2012
De tweede kwartaalrapportage rondom de indicatiemelding voor cliënten die ouder zijn dan 80 en verblijven in een instelling, levert niet veel...
16 augustus 2012
Volledig Pakket Thuis meer »
7 november 2006
Overig meer »
De ministerraad heeft de AWBZ zo aangepast dat een aantal zorginstellingen voor cliënten jonger dan 80 jaar en voor extramurale cliënten zelf de...
15 oktober 2012
Het ministerie van VWS meldde vrijdag 9 september dat de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel dat cliënten van 80 jaar en ouder geen...
14 september 2011
CIZ heeft de Richtlijn naar een complete aanvraag vernieuwd. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag welke informatie u moet verstrekken bij het...
17 juni 2011
In november gaat een lang gekoesterde wens van veel zorgprofessionals in vervulling: een vaste contactpersoon bij het CIZ. Dit was al aangekondigd...
15 november 2010
Het afgelopen anderhalf jaar is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) samen met aanbieders van gehandicaptenzorg druk geweest met het...
25 september 2009
Rapport van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over de indicatiestelling AWBZ in het eerste halfjaar 2007
30 oktober 2007

Themabeheerder(s)