Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader

‘Oog voor dialoog, aandacht voor elkaar’ kwaliteitsrapport Sherpa

Sherpa heeft het Kwaliteitsrapport ‘proeftuin kwaliteitskader gehandicaptenzorg’ ingeleverd bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de landelijke stuurgroep. In het rapport kunnen we veel beter dan tot nu toe laten zien hoe het staat met onze kwaliteit.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 2

De proeftuin is een initiatief van de VGN en een landelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van onder andere cliëntenorganisaties, IGZ (inspectie voor de gezondheidszorg), zorgkantoren, beroepsorganisaties en het ministerie van VWS. Binnen de proeftuin experimenteert Sherpa, net als 23 andere betrokken zorginstellingen, met de praktische invulling van een vernieuwde manier van werken aan kwaliteit en verantwoorden daarover (het kwaliteitskader) voor cliënten die onder de Wlz (Wet langdurige zorg) vallen. De vernieuwing bestaat uit werken volgens de “bedoeling”: werken aan verbetering van kwaliteit in de driehoek cliënt-verwant-medewerker en vandaar uit verantwoorden, in plaats van de huidige uniforme top-down aanpak. Dit zorgt voor verdieping, waardoor kwaliteitszorg dichter bij de cliënt en de praktijk komt. Er vindt een verschuiving plaats van uniform verantwoorden over kwaliteit van zorg en ondersteuning naar verbeteren van die kwaliteit die past bij de werkwijze van Sherpa.

Ontwikkelpunten
De basis van de nieuwe werkwijze wordt gevormd door 3 bouwstenen:

  1. Inzicht in kwaliteitsgegevens over de individuele cliënt en op organisatieniveau 
  2. Informatie uit cliëntervaringsonderzoeken 
  3. Informatie uit teamreflecties

Rode draad in het rapport is: Waar zijn we trots op binnen Sherpa? En wat willen we verder ontwikkelen om de ondersteuning aan de cliënten te blijven verbeteren? Bij elke bouwsteen is concreet beschreven waar we trots op zijn en wat onze ontwikkelpunten zijn.

Ter illustratie van werken aan rapportage in het Electronisch Cliënten Dossier (ECD) vertelt begeleider Christel Horst hoe ze dat doet, wat de voordelen zijn en wat nog verbeterd kan worden. Bekijk hier het filmpje >>>

Om de ervaringen en wensen van cliënten in beeld te krijgen gebruiken wij het zgn. POS-interview (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal). Cliënt Vincent Ohlrichs vertelt wat hij de waarde vindt van het POS-interview. Bekijk hier het filmpje >>>

Medewerkers hebben met elkaar stil gestaan bij hoe ze samenwerken met en voor de cliënt en hoe dat nog beter kan. Dit zijn de belangrijkste thema’s daarin:

  • ontwikkeling en verdieping
  • samen met cliënten, verwanten, team
  • kwaliteit van geleverde zorg
  • verdieping in de verbinding
  • doorgroeien in het samenwerken

In ons kwaliteitsrapport ‘Oog voor dialoog, aandacht voor elkaar’ leest u wat kwaliteit bij Sherpa betekent en waar we met elkaar aan verder werken. We gaan leren van elkaar door de ervaringen uit te wisselen en zoeken daarin verdieping om onze kwaliteit nog verder te verbeteren. Dat doen we niet voor cliënten, maar met hen. Dan leren we nog beter. Klik hier om het gehele rapport te lezen

Bron: website Sherpa

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Lees meer over

kwaliteitsrapport