Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader

Overzicht cliëntervaringsinstrumenten Waaier 2017-2019

Voor het meten van cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) kiezen zorgaanbieders uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten. In opdracht van VGN worden deze instrumenten op basis van vastgestelde criteria jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Voor de periode 2017-2019 zijn er een elftal instrumenten om cliëntervaringen te meten toegelaten tot/ behouden in de Waaier. Het overzicht van deze elf cliëntervaringsinstrumenten vindt u in de bijlage.

De Commissie van Deskundigen heeft de instrumenten beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria:

1. Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau.
2. De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus.
3. Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt.
4. Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/vestiging, organisatie).
5. Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkelaar wat betreft voortbestaan en doorontwikkeling.
6. Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrumentarium zinvol is, en onder welke voorwaarden het tot zijn recht komt.
7. Beschreven is hoe bij potentiële gebruikers toetsing plaatsvindt op de aanwezigheid van de voorwaarden voor adequaat gebruik van het instrumentarium.

Om opgenomen te worden in de waaier moet een instrument voldoen aan de bovenstaande criteria. Opname geschiedt voor drie jaar en het oordeel van de commissie kent de volgende variaties: opname in categorie 1, opname in categorie 2 (opname met ontwikkelopgave) en afwijzing. Voor categorie 2 geldt dat er tot en met 2019 gewerkt kan worden aan de realisatie van de ontwikkelopgave, doch dat er van de zijde van de commissie vertrouwen moet zijn in de vraag of die realisatie in principe haalbaar is.  Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan de psychometrische eisen van betrouwbaarheid en validiteit.

Op basis van de ervaringen met de waaier gedurende de afgelopen jaren is de commissie van mening dat een al te omvangrijke waaier zijn doel voorbij schiet. Voor nieuw ingediende instrumenten hanteert de commissie daarom een extra afweging in de vorm van de vraag ‘biedt het instrument meerwaarde ten opzichte van de samenstelling van de waaier’.

Een afgewezen instrument blijft nog een jaar in de waaier zodat de gebruikers tijd hebben om een keuze te maken voor een ander instrument.

VGN heeft de commissie verzocht om de ontwikkelaars te stimuleren om te komen tot specifieke cliëntervaringsinstrumenten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De commissie heeft een oproep hiervoor uitgezet. Voor het beoordelen van de aangeboden instrumenten voor de doelgroep EMB hanteert de commissie naast de bekende criteria 1-7 als aanvullend criterium:

Dataverzameling geschiedt aan de hand van het instrument door ten minste 2 personen, die elk vanuit verschillende perspectieven bij cliënt betrokken zijn.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail