Begeleidingsmethodieken voor ouderen met verstandelijke beperkingen

Twee oudere mensen in een tuin

De gehandicaptenzorg heeft veel expertise op het gebied van begeleidingsmethoden voor speciale doelgroepen en gedragsproblemen. Methoden en praktische tools die hun geschiktheid voor de doelgroep ouderen met verstandelijke beperkingen bewezen hebben, zijn in 2017 samengevoegd in de 'Leidraad Oud en Gelukkig'.

Veel van deze methoden gaan uit van de belevingswereld en de persoonlijke levensgeschiedenis of richten zich op lichamelijke en geestelijke ontspanning. Andere methoden richten zich op het versterken van het sociale netwerk en het ontwikkelen van ‘eigen kracht’. De methode Dementia Care Mapping richt zich op het nauwgezet observeren van gedrag en stemming om zodoende zorgprofessionals meer handvatten te geven voor verbetering van de zorg bij mensen met dementie.

Levensverhaal

Het levensverhaal is een belangrijke basis voor het zorg- of ondersteuningsplan. Hoe ouderen met verstandelijke beperkingen het ouder worden ervaren en welke wensen en ondersteuningsvragen leven, wordt mede bepaald door het leven dat men heeft geleid. Daarbij spelen normen en waarden en de maatschappelijke context uit het verleden een belangrijke rol. Evenals belangrijke gebeurtenissen.

Begeleiders die de achtergrond van ouderen met verstandelijke beperkingen kennen, hebben meer aanknopingspunten om de ondersteuningsvragen en behoeften helder te krijgen. Men krijgt meer begrip voor het gedrag en kan een passend ondersteuningsaanbod ontwikkelen.

Bij het levensverhaal van ouderen met verstandelijke beperkingen gaat het niet alleen om feiten, maar vooral om de manier waarop men gebeurtenissen heeft beleefd. Informatie hierover is vaak te vinden bij de oudere zelf en binnen het sociale netwerk. Het is belangrijk, zowel voor de oudere zelf als voor de begeleiders, om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij het construeren van het levensverhaal. De begeleider moet in staat en bereid zijn om zich hierin te verdiepen en te verplaatsen.

Levensboeken en levensdozen

Levensboeken en levensdozen gaan een stapje verder dan het levensverhaal. Een levensboek of levensdoos is een levendige en tastbare vorm van iemands persoonlijke leven. In het levensboek geven foto’s, tekeningen en andere materialen een ander beeld. In een levensdoos wordt dit nog aangevuld met betekenisvolle voorwerpen.

Er zijn diverse hulpmiddelen (onder andere formats voor levensboeken) beschikbaar om levensboeken of -dozen vorm te geven. Afhankelijk van de cognitieve vermogens kan gebruik gemaakt worden van formats met of zonder pictogrammen. Levensboeken voor mensen met verstandelijke beperkingen zijn vaak in de ik-vorm opgesteld. Dit is binnen de reguliere dementiezorg wat minder gebruikelijk.

Meer informatie:

 • Leidraad 'Oud en Gelukkig'
  Geeft een overzicht van 45 methodes en praktische tools, die helpen bij het begeleiden van ouderen met een verstandelijke beperking.
  Enkele methoden die beschreven worden zijn:
  • Dementa Care Mapping (DMC)
  • Methode Urlings
  • Belevingsgerichte zorg
  • Presentiebenadering
 • Rapport: ‘Het effect van werken met levensboeken’
  In dit rapport wordt het effect beschreven van het werken met levensboeken op het welbevinden van ouderen, op de zorgrelatie tussen deze ouderen, de zorgverleners en de mantelzorgers en op de organisatie van de zorg.
   
 • Boek: 'Wil je wel in mijn wereld komen?
  Cora van der Kooij, 2010 ISBN 10 9080916595
  Dit boek schetst de belevingswereld van de vitale oudere met een verstandelijke beperking. Wie is hij, wat wil hij, wat doet hij? Hoe is het met zijn broers en zusters die zelf ook ouder worden? Wat willen en kunnen wij nog betekenen? En hoe beleven de ouderen het afscheid door ziekte en overlijden, van anderen, van zichzelf?
   
 • Handleiding Community Support
  Community support is een hulpverleningsmethode die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen. Binnen deze methode zijn een aantal kenmerken te onderscheiden:
 1. Er wordt gezocht naar en aangesloten bij de ‘eigen kracht’.
 2. Er wordt gezocht naar en gebruik gemaakt van hulpbronnen in het sociale netwerk.
 3. Er wordt een integraal plan gemaakt.
 4. Dat plan wordt (digitaal) vastgelegd in het (digitale) ondersteuningsplan.
 5. Er wordt gewerkt met veranderstrategieën onder andere gericht op het bevorderen van eigen kracht, het stimuleren van welzijn en het versterken van de kwaliteit van het sociale netwerk.
 • Eigen Kracht Conferentie
  Eigen Kracht-conferenties stimuleren de eigen kracht en de zelfredzaamheid van burgers. Deze methode is ook geschikt voor ouderen met verstandelijke beperkingen. Tijdens Eigen Kracht-conferenties maken mensen samen met hun sociale netwerk een plan voor de toekomst. Bij alle keuzes is de voorkeur van de hoofdpersoon of hoofdpersonen van een Eigen Kracht-conferentie en hun sociale netwerk leidend. Zij bepalen ook zelf de inhoud van het plan. In iedere regio werken een of meer regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale. Zij behandelen aanvragen voor Eigen Kracht-conferenties, onderhouden contacten met professionals en coachen Eigen Kracht-coördinatoren.
   
 • Methode: ‘Meer Mens’
  Prisma, 2011
  Deze methode is gericht op mensen met ernstige verstandelijke beperkingen waaronder ouderen met verstandelijke beperkingen en dementie.
   
 • Boek: 'Werken met levensverhalen en levensboeken'
  F. van Beek en M. Schuurman, ISBN 978903151701
  Een boek met veel tips en aandachtspunten over levensverhalen en levensboeken. Hiervoor is kennis en ervaring uit verschillende zorgsectoren bijeengebracht: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg.
   
 • Methode miMakkus
  De miMakkusmethode is een vorm van belevingsgerichte zorg, gericht op mensen voor wie taal niet (meer) zo vanzelfsprekend is. Stichting miMakkus verzorgt opleidingen, trainingen en workshops voor zorgprofessionals en/of verwanten.