CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Bijlagen

Bijlage 2: Normen Arbeidstijdenwet (ATW), Arbeidstijdenbesluit (ATB) en CAO Gehandicaptenzorg voor verpleging en verzorging

Normen Arbeidstijdenwet (ATW), Arbeidstijdenbesluit (ATB) en CAO Gehandicaptenzorg voor verpleging en verzorging
normen: werknemers van 18 jaar of ouder1 hoofdregel ATW afwijking/aanvulling ATB CAO Gehandicaptenzorg
minimum rusttijden      
wekelijkse onafgebroken rust hetzij 36 uur per periode van 7x24 uur. Hetzij 72 uur per periode van 14x24 uur (op te splitsen in perioden van min. 32 uur)   hetzij 36 uur per periode van 7x24 uur. Hetzij 72 uur per periode van 14x24 uur, op te splitsen in perioden van min. 32 uur. Per 9x24 uur moet in ieder geval 32 uur rust worden genoten
dagelijkse onafgebroken rust 11 uur per 24 uur (1 x per periode van 7x24 uur in te korten tot 8 uur2)   11 uur per 24 uur. 1x per periode van 7x24 uur in te korten tot 8 uur en 1x tot 10 uur
zondagsarbeid      
arbeidsverbod op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij ...    
uitzondering 1 arbeidsverbod tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit    
uitzondering 2 arbeidsverbod tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer, daarmee instemt    
zondagsbepaling in geval van arbeid op zondag ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken   in ieder geval 22 vrije weekends per jaar. Op verzoek werknemer kan hier van afgeweken worden.
maximum arbeidstijden      
arbeidstijd per dienst 12 uur   10 uur
In uitzonderlijke, incidentele situaties uit te breiden tot 12 uur
arbeidstijd per week 60 uur    
arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 55 uur
Afwijking mogelijk mits voldaan aan max per dienst, week & 16 weken
   
arbeidstijd per 16 weken Gemiddeld 48 uur per week    
aanvullende regels indien er sprake is van nachtdiensten (meer dan een uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur)      
minimum rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur 14 uur (1x per 7x24 uur in te korten tot 8 uur2) (bij verlengde nachtdienst 12 uur rusttijd)   14 uur (1x per 7x24 uur in te korten tot 8 uur2)
minimum rust na reeks van min. 3 nachtdiensten 46 uur    
maximum arbeidstijd per nachtdienst 10 uur (5x per 14x24 uur en 22 x per 52 weken uit te breiden tot 12 uur = verlengde nachtdienst)   9 uur
In uitzonderlijke, incidentele situaties uit te breiden tot 10 uur
maximum arbeidstijd per 16 weken indien 16x of meer nachtdienst gemiddeld 40 uur per week    
maximum aantal nachtdiensten per 16 weken 36 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur. Afwijking mogelijk tot max 140 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uur arbeid tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken2   per 16 weken 43 nachtdienstenen per 52 weken max 140 nachtdiensten2
overgangsregeling permanente nachtarbeid3   per 4 weken max 20 nachtdiensten die eindigen na 02:00 uur indien:
  • werknemer direct voorafgaand aan 1 jan 1996 een aantal jaren volgens gelijk arbeidstijdenpatroon werkte
  • dit patroon niet in strijd was met regelgeving en wetgeving destijds
  • dit door op andere wijze organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen
 
maximum aantal achtereenvolgende diensten in een reeks met nachtdiensten 7
Bij collectieve regeling verlengentot max 8
  7
pauze (tijdruimte van minimaal ¼ uur)      
arbeidstijd per dienst > 5½ uur ½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur) Afwijking mogelijk, minimaal 1 pauze van ¼ uur   ½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur)
arbeidstijd per dienst > 10 uur ¾ uur (op te splitsen in 3x ¼ uur) Afwijking mogelijk, minimaal 1 pauze van ¼ uur   ½ uur (op te splitsen in 2x ¼ uur)
consignatie (afwijking rusttijd en pauze)      
periode zonderconsignatie per 28x24 uur 14 periodes van min 24 uur en 2 periodes van minimaal 48 uur geen arbeid en geen consignatie    
consignatie voor en na een nachtdienst 11 uur voor en 14 uur na nachtdienst niet toegestaan    
maximum arbeidstijd per 24 uur 13 uur    
maximum arbeidstijd per week 60 uur    
maximum arbeidstijd per 16 weken - algemeen gemiddeld 48 uur per week    
maximum arbeidstijd per week indien per 16 weken 16 keer of meer consignatie die geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat gemiddeld 40 uur per week of gemiddeld 45 uur per week indien na de laatste oproep tussen 00:00 uur en 06:00 uur 8 uur rust dan wel in de 18 uur na 06:00 uur 8 uur rust    
minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie ½ uur    
aanwezigheidsdienst      
maximum aantal aanwezigheidsdiensten per 26 weken   52  
maximale duur van een aanwezigheidsdienst   24 uur  
maximale arbeidstijd per 26 weken  

gemiddeld 48 uur per week
Opt-out mogelijkheid: bij individuele instemming werknemer 60 uur

gemiddeld 48 uur per week
Opt-out mogelijkheid: bij individuele instemming werknemer 56 uur
minimum rust voor en na een aanwezigheidsdienst   11 uur (per 7x24 uur 1x in te korten tot 10 uur en 1x in te korten tot 8 uren4)  
minimum rust per week   90 uur bestaande uit een onafgebroken rusttijd van 24 uur en 6 onafgebroken rustperioden van 11 uur (1 in te korten tot 10 uur en 1x in te korten 8 uur) Afwijkende afspraak over compenserende rusttijd mogelijk bij collectieve regeling  
bereikbaarheidsdienst      
maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per periode van 7x 24 uur   3  
maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per 16 weken   32  
bereikbaarheidsdienst voor en na een nachtdienst   11 uur voor en 14 uur na nachtdienst niet toegestaan  
maximum arbeidstijd per 24 uur   13 uur  
maximum arbeidstijd per week   60 uur  
maximum arbeidstijd per 16 weken - algemeen   gemiddeld 48 uur per week  
maximum arbeidstijd per week indien per 16 weken 16 keer of meer consignatie die geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat   gemiddeld 40 uur per week of gemiddeld 45 uur per week indien na de laatste oproep tussen 00:00 uur en 06:00 uur 8 uur rust dan wel in de 18 uur na 06:00 uur 8 uur rust  
minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie   ½ uur  
cumulatie bijzondere diensten (consignatie + aanwezigheids- + bereikbaarheidsdiensten      
maximum aantal bijzondere diensten per periode van 7x 24 uur   3  
m aximum aantal bijzondere diensten per 16 weken   32  

Toelichting schema

Bovenstaand schema geeft een overzicht van een aantal belangrijke normen uit de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en afspraken die CAO-partijen aanvullend met elkaar hierover hebben gemaakt. Indien in de kolom CAO Gehandicaptenzorg een norm is opgenomen dient u deze norm te volgen. Is deze kolom leeg dan zijn de bepalingen uit de ATW en ATB (inclusief daarin genoemde uitzonderings- en afwijkingsmogelijkheden) van toepassing.
Let op!! In het schema is maar een deel van de normen uit de ATW en het ATB opgenomen. Voor een volledig beeld is raadpleging van de de ATW en het ATB noodzakelijk.

Toepassingsbereik

Een deel van de de normen van de ATW zijn, onder bepaalde voorwaarden, niet van toepassing op leidinggevenden en hoger personeel die ten minste drie keer het bruto minimumloon verdienen (deeltijders naar rato). Voor de precieze bepaling verwijzen wij u naar artikel 2.1:1 ATB.

1Voor werknemers van 17 jaar en jonger gelden andere normen. Zie hiervoor de ATW en het ATB.

2Indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.

3Deze overgangsbepaling bestond ook voor 1 april 2007 en hiervan kan enkel gebruik worden gemaakt indien de werknemer ook voor 1 april 2007 werkzaam was op basis van deze overgangsbepaling en aan de genoemde voorwaarden is voldaan.

4Enkel in geval van uitzonderlijke situaties, indien door de aard van de arbeid en bedrijfsomstandigheden aanleiding is voor een kortere rust. Na een verkorting dient in daaropvolgende rustperiode de rusttermijn te worden verlengd met de gemiste uren.