Document

Beleidsregels indicatiestelling TIjdelijke subisidieregeling extramurale behandeling 2017

11 juni 2019

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015 is de voordien in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregelde extramurale behandeling voor verzekerden met een somatische of psychogeriatrische aandoening of lichamelijke beperking en meerderjarige verzekerden met een verstandelijke beperking die niet op zorg vanuit de Wlz zijn aangewezen, geregeld in een tijdelijke subsidieregeling. In de Wlz is een artikel opgenomen dat het mogelijk maakt extramurale behandeling te financieren op basis van een door het Zorginstituut uit te voeren tijdelijke subsidieregeling. In het Besluit langdurige zorg is opgenomen dat het CIZ oordeelt of een verzekerde in aanmerking komt voor behandeling zonder verblijf. De wijze waarop het CIZ de aanvragen voor een indicatie ten behoeve van de financiering van de prestaties onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling beoordeelt, wordt hier beschreven.

Deze pagina is een onderdeel van: