Document

Implementatieplan coalitie

03 juli 2019

Alle kinderen optimale ontwikkelkansen bieden, daar maakt de Coalitie onderwijs – zorg - jeugd1
zich hard
voor. De aansluiting tussen onderwijs/kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp moet daarom beter. Op
sommige plekken functioneert deze verbinding goed, op andere (nog) niet. In de praktijk stuiten ouders,
kinderen en professionals daar op allerlei barrières. Ook recente onderzoeken laten zien dat er nog veel te
verbeteren is. Er lopen meerdere programma’s en initiatieven om de aansluiting te verbeteren en
lokaal/regionaal wordt er hier en daar hard aan gewerkt. Ook politiek krijgt dit onderwerp veel aandacht, mede
door de hardnekkige thuiszittersproblematiek. De Coalitie onderwijs-zorg-jeugd is een unieke combinatie van
landelijke partijen die zich verantwoordelijk voelen voor het verbeteren van de manier waarop het stelsel in
Nederland functioneert. Hiermee wordt dus ook beoogd de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs te
verbeteren. De Coalitie voelt zich geroepen om van onderop verandering te stimuleren door de regio’s te
versterken en bij te dragen aan een cultuuromslag in de betrokken sectoren. De Coalitie wil inzetten op die
onderdelen waar extra inzet nodig is en waar zij als landelijk gremium van meerwaarde op kan zijn. Dit wil zij
doen in nauwe afstemming met het Rijk en andere initiatieven en programma’s

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: