Document

Sectorplan gehandicaptenzorg fase 3

03 maart 2021

Op basis van het tijdelijke landelijk beleidskader zullen lastige beslissingen genomen
moeten worden om, ten tijde van ernstige crisis, de kwaliteit en ondersteuning terug te
brengen tot een minimaal aanvaardbaar niveau. En om de zorg en dienstverlening binnen
de acute en niet acute zorgketen nog mogelijk te maken.
De uitvoering van het tijdelijk beleidskader vindt vooral lokaal en regionaal plaats. Maar
mocht het in geval van toenemende pandemische druk niet meer regionaal in de
zorgketen kunnen worden opgelost, dan is er een vorm van regie en doorzettingsmacht
op nationaal niveau nodig. Momenteel wordt, met behulp van experts, gewerkt aan deze
nationale regiestructuur. Om besluitvorming zorgvuldig te laten verlopen wordt gebruik
gemaakt van het tijdelijk landelijk beleidskader kwaliteit en continuïteit van zorg in fase
3, de regionale ROAZ/RONAZ (deel)plannen en de verschillende sectorplannen. VWS
heeft daarom de beroepsgroepen en branches gevraagd een sectorplan op te stellen. Het
doel van het sectorplan GHZ is om op landelijk niveau aan te geven wat belangrijke
factoren zijn voor de GHZ tijdens de fase 3 pandemie. Tevens dient het sectorplan als
hulpmiddel voor zorgaanbieders GHZ om in de aanloop van fase 3 zowel lokaal als
regionaal afspraken te maken om adequaat te handelen zowel in de voorbereidende fase
als tijdens fase 3 van de COVID pandemie.
Dit sectorplan is opgesteld door de VGN in afstemming met Ieder(in), Kansplus, LSR,
NVAVG, V&VN, NVO, Federatie Zorg en Landbouw, BVKZ. Het biedt een omschrijving van
de Gehandicaptenzorg, een aantal uitgangspunten, een omschrijving van het begrip
minimale zorg en aandachtspunten t.b.v. het maken van afwegingen. In een aantal
bijlagen wordt verwezen naar het medisch beleid van de NVAVG en V&VN. Zodra het
definitieve tijdelijk beleidskader er is worden bijlagen toegevoegd over rollen van
verschillende stakeholders en een beschrijving van een aantal opties voor mogelijke
afwijkingen van wettelijke kaders ten tijde van een landelijk afgekondigde fase 3
pandemie. an wettelijke kaders ten tijde van een landelijk afgekondigde fase 3
pandemie.