Instanties voor specialistische ondersteuning

Twee vrouwen in gesprek

Bij complexe problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel terrein die specialistische kennis en behandeling vereisen, kunnen zorgverleners voor doorverwijzing of consultatie bij een aantal instanties terecht. Deze instanties werken bovenregionaal. Een overzicht van de instanties.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Het CCE werkt onder meer voor ouderen met verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblematiek. Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen. Bij een complexe zorgvraag kunnen zorgverleners, familie en mensen met een verstandelijke beperking kosteloos een beroep doen op ondersteuning. Klik hier voor de website van het CCE.

Stichting Landelijke Expertise Centra De Borg

De Borg is een samenwerkingsverband van vier SGLVG-centra (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). De SGLVG-centra werken op het snijvlak van de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, de GGZ en de forensische zorg. Klik hier voor de website van De Borg.

Centra voor Verstandelijke beperking en Psychiatrie

Deze centra bieden diagnose en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.

Twee van deze centra zijn:

Advies en Behandelcentrum (ABC) van ASVZ

Binnen het ABC is actuele kennis en ervaring aanwezig over het diagnosticeren en behandelen van (oudere) mensen met een verstandelijke beperking én psychische en/of gedragsproblemen. Het ABC is te benaderen met vragen over diagnostiek, behandeling van onder andere gedragsproblemen, dementie, depressie en communicatieproblemen. Het ABC werkt met een multidisciplinair team. Meer informatie: secretariaat (0184) 49 12 80 /49 12 11.

Expertisecentrum Advisium 's Heerenloo

Bij Advisium zijn 700 professionals met veel kennis en expertise aangesloten. Deze kennis en expertise wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan verwijzers en verzorgers zoals huisartsen,specialisten, gemeenten en andere verwijzers.
Ook ouders en mantelzorgers kunnen bellen met een specifieke vraag. Via 0800-355 55 55 is de kennis en expertise voor iedereen toegankelijk. De website van Advisium biedt veel informatie.

Expertisepunt Verstandelijke Beperking
Een initiatief van een groot aantal zorgorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Midden-Limburg. Via een online platform kunnen zorgprofessionals (w.o. huisartsen) vragen stellen en informatie en tips vinden

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Autisme en ouder worden staat gelukkig meer in de belangstelling. De vraag of verouderen bij mensen met autisme anders verloopt dan bij gewone veroudering wordt vaker gesteld en de behoefte aan meer kennis hierover groeit. Een deel van de ouder wordende mensen met autisme heeft tevens een verstandelijke beperking. Deze combinatie kan de achtergrond zijn van gedragsproblemen. Op de website van de NVA staan diverse artikelen en ervaringsverhalen. website van de NVA. Recent is de Zorgstandaard Autisme ontwikkeld. Deze biedt een kwaliteitskader en inzicht in de inhoud en organisatie van de zorg voor mensen met een vorm van autisme.

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Het specialisme AVG is geregistreerd sinds 2000. Verwijzing naar de AVG is aan de orde bij: ernstige meervoudige beperkingen, ernstige psychiatrische of gedragsproblematiek of een specifiek syndroom. Verwijzing gebeurt door de huisarts of specialist. Een AVG biedt consultatie, advies en behandeling, behandeling in een multidisciplinair team met pedagogen en gespecialiseerde paramedici, periodieke screening en ondersteuning van begeleiders en familie. Klik hier voor de website van de NVAVG
Onder de button 'Verwijzers' staat informatie voor huisartsen en is een folder te downloaden.

Poliklinieken voor mensen met een verstandelijke beperking

Poliklinieken voor mensen met een verstandelijke beperking zijn via een verwijzing door huisarts of specialist toegankelijk voor thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking. Aan een polikliniek zijn AVG-artsen verbonden. Op de website van de NVAVG staat een overzicht van alle poliklinieken.

Downpoli voor volwassenen (18+)

Voor mensen met Downsyndroom vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er Downsyndroom Teams/Poli’s voor volwassenen. Deze bestaan onder andere uit een AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), KNO-arts, oogarts, diëtist en gedragsdeskundige. Deze multi-disciplinaire teams evalueren een keer per jaar de gezondheidssituatie van de volwassene en geven advies over de eventueel benodigde behandelingen.
Klik hier voor een overzicht van de Downpoli’s.

Centra voor Bijzondere Tandheelkunde

In deze centra wordt tandheelkundige zorg verleend aan mensen bij wie behandeling in de 'normale'tandartsenpraktijk niet goed (meer) mogelijk is. Ouderen met een verstandelijke beperking kunnen voor verwijzing naar een dergelijk centrum in aanmerking komen. In Nederland zijn 27 gespecialiseerde centra. Verwijzing door de eigen tandarts of huisarts is noodzakelijk. Brochure over specialistische tandzorg

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

Voor ouderen met een verstandelijke beperking al dan niet met dementie, depressie of gedragsproblemen is muziektherapie ondersteunend. Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie is veel informatie te vinden. Muziektherapeuten zijn zowel binnen organisaties voor gehandicaptenzorg werkzaam als zelfstandig gevestigd. Hier een lijst van muziektherapeuten die werken met (ouderen) met een verstandelijke beperking.

Centrum voor Slaapgeneeskunde: Kempenhaege en Slaappoli Advisium 's-Heerenloo

Slaapstoornissen komen relatief vaker voor bij ouderen met een verstandelijke beperking. In het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaege en de Slaappoli van Advisium van 's-Heerenloo is expertise aanwezig om slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking te behandelen.

Meer informatie