Nieuws over het coronavirus

Lees hier het laatste nieuws over het coronavirus en de gehandicaptenzorg.

3 april - Kwetsbare medewerkers

Sommige medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn extra bezorgd om het Covid-19 virus op te lopen. Medewerkers voelen zich kwetsbaar, omdat zij een (chronische) onderliggende aandoening hebben, zwanger zijn of thuis een gezins- / familielid hebben met een (chronische) onderliggende aandoening. De VGN krijgt hier veel vragen over binnen van zowel medewerkers als organisaties. Lees meer

3 april - Betrouwbare corona-check met app

Het is begrijpelijk dat medewerkers bij gezondheidsklachten nu ongeruster zijn dan voorheen en zich afvragen of een cliënt, een collega of zij zelf misschien besmet zijn met het coronavirus. Doordat er schaarste is en relatief ook nog wel zal blijven aan testmiddelen en -capaciteit, wordt in ons land niet iedereen met klachten getest. Er zijn inmiddels apps ontwikkeld waarmee een zelf-check kan worden uitgevoerd. Drie apps zijn als betrouwbaar aangemerkt. Lees meer

3 april - Mentale weerbaarheid en ondersteuning

Er zijn verschillende landelijke initiatieven om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Uit een deze week door de VGN gehouden uitvraag onder HR-managers blijkt dat hier veel behoefte aan is. Lees meer

3 april 2020 - Landelijke scenario's omgaan met het berichtenverkeer tijdens coronacrisis

Om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden over de gevolgen van de corona-maatregelen voor het berichtenverkeer in het sociaal domein heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. Lees meer

2 april 2020 - Koning steekt iedereen bij Philadelphia hart onder de riem

Locatie De Hage in Rijssen van Philadelphia Zorg kreeg vanmiddag een bijzonder beeld-telefoontje. De Koning belde omdat hij graag wil weten hoe het in deze periode gaat met de bewoners en medewerkers in de gehandicaptenzorg. En hoe je met elkaar omgaat met deze lastige en emotionele situatie die is ontstaan door de coronacrisis. Lees meer.

1 april 2020 - Impressie Tweede Kamerdebat: Minister komt met richtlijn verdeling beschermingsmiddelen

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 1 april met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de verlenging van de maatregelen tegen het coronavirus. De VGN had in een brief aan de Kamer opnieuw de aandacht gevraagd voor het testen en beschermen van zorgverleners en cliënten in de gehandicaptenzorg. Een impressie van belangrijke punten voor de gehandicaptenzorg, leest u hier

1 april 2020 - 'Heel blij' dat minister testcapaciteit fors uitbreidt en meer gaat testen

Het aantal coronavirustesten wordt de komende weken flink opgeschroefd om zo onder andere meer zorgpersoneel te screenen op het virus. Als gevolg van de opschaling wordt vanaf 6 april het Nederlandse testbeleid verruimd. Ook in verpleeghuizen, gehandicapten-, thuis-, jeugdzorg en GGZ kan personeel dat met kwetsbare patiënten werkt voortaan getest worden. Nu gebeurt dat vanwege schaarste alleen bij zorgmedewerkers in het ziekenhuis of patiënten die ernstig ziek zijn en opgenomen moeten worden in een ziekenhuis. Lees meer

1 april 2020 - Mensen met handicap niet uitgesloten van IC-hulp 

Ook mensen met een handicap kunnen behandeld worden op de Intensive Care. Dat benadrukt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care nadat er onder sommigen angst was ontstaan na eerdere berichten. Lees meer.

1 april 2020 - Suïcidepreventie voor professionals en naasten

De organisatie 113 Zelfmoordpreventie biedt een online training Suïcidepreventie aan voor professionals en naasten. Doordat de professional meer op afstand komt te staan door de corona-crisis, wordt het betrekken en ondersteunen van naasten nóg belangrijker. Lees meer.

1 april 2020 - Dringende oproep om impact coronavirus op de gehandicaptenzorg in kaart te brengen

In het belang van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking roept Prof. dr. Geraline Leusink zorginstellingen dringend op informatie te verzamelen over de impact van het corona-virus op hun cliënten. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Academische werkplaats Sterker op eigen benen een beveiligde online database opgezet. De eerste resultaten hiervan worden over twee weken verwacht. Lees meer.

1 april 2020 - Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink: “Wees niet beperkt in je sociale contacten!"

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Wil jij je verhaal delen? Dat kan. KRO-NCRV is het Corona Quarantaine Contact gestart, een initiatief dat mensen telefonisch met elkaar in contact brengt. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink roept expliciet mensen met een beperking op om zich aan te melden om gebeld te worden. Lees verder.

1 april 2020 - Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals geopend

Het Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ IVP start vandaag met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Lees hier verder.

1 april 2020 - Kennisvragen en antwoorden over COVID-19 vanuit Associatie Academische Werkplaatsen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil de gehandicaptensector in deze coronacrisis ondersteunen met het snel beschikbaar maken van betrouwbare kennis. Voor de verspreiding van deze kennis worden ook de kanalen van VGN en het Kennisplein ingezet. Lees meer.

31 maart 2020 - Steffie legt corona eenvoudig uit

Moeilijke informatie over het coronavirus nu in eenvoudige taal met dank aan uitleghulp Steffie Helpt. De Rijksoverheid lanceert nieuwe website speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de website.

31 maart 2020 - Corona en probleemgedrag: tips van het CCE

De coronacrisis heeft grote impact, ook op mensen met een verstandelijke beperking. Zowel familieleden, vrienden als zorgprofessionals houden afstand vanwege social distancing. Daarbij dragen sommige zorgverleners nu beschermende kleding zoals een mondkapje of een schort. Hoe voorkom je dat deze noodzakelijke maatregelen tot (verergeren van) probleemgedrag leiden? Lees meer

31 maart 2020 - FNV roept op meer te testen

Werknemers in de zorg worden met de dag ongeruster over hun eigen gezondheid en veiligheid nu het coronavirus zich steeds meer verspreidt. In een poll van FNV Zorg & Welzijn, onder ruim 5.600 zorgwerkers, geeft nog maar 30% aan zich veilig te voelen op de werkvloer. Twee weken geleden was dit nog 50 procent. In de thuiszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg ligt dit percentage zelfs onder de 20 procent. De drie meest genoemde redenen zijn het gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal, onduidelijkheid over de preventierichtlijnen en protocollen die zorginstellingen hanteren en onzekerheid over besmette patiënten of collega’s, omdat er te weinig wordt getest. Lees meer

31 maart 2020 - Financieel steunpakket voor forensische aanbieders

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Dit geldt ook voor de aanbieders van forensische zorg. Daarom heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden. Lees hier verder.

31 maart 2020 - Beëindiging aanbestedingstrajecten Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis voor forensische zorg

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten om de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen. Lees hier verder.

30 maart 2020 - Extra handen in de zorg: afwegingskader en eerste resultaten

Omdat de vraag naar personeel sterk toeneemt ten tijde van de corona-crisis, is een afwegingskader voor het toewijzen van extra zorgverleners ingesteld. Het initiatief is er voor alle zorgorganisaties in ons werkgebied, dus ook voor de gehandicaptenzorg. Het aantal succesvolle matches neemt gestaag toe. Lees hier verder. 

30 maart 2020 - Inzet van extra personeel in jeugddomein én spoedprocedure VOG

Als gevolg van het coronavirus kunnen er grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein. Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te blijven borgen, kunnen organisaties extra personeel inzetten in de vorm van bekwame niet (meer) geregistreerde professionals. Daarnaast is er voor de VOG-aanvragen voor cruciale beroepsgroepen een spoedprocedure gemaakt. Lees hier verder.

30 maart 2020 - Coronavirus: toezicht in de gehandicaptenzorg

Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het licht van het coronavirus een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. De gevolgen zijn echter groot. Het leidt tot extra zorg en druk in de thuissituatie. Daarnaast kunnen cliënten die wonen in een gehandicaptenvoorziening geen bezoek ontvangen. Dat zorgt voor onbegrip en verdriet bij cliënten en voor een zware belasting van zorgverleners. De inspectie ziet dat veel zorgaanbieders dat onderkennen. De inspectie ziet creatieve initiatieven ontstaan om digitaal contact te houden en alternatieve dag-invulling vorm te geven. Lees meer

30 maart 2020 - Verschuiving indieningsdatum jaarverslag bij VWS van 1 juni naar 1 oktober

VWS heeft mede op verzoek van de zorgbranches besloten de uiterste datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording 2019 aan het ministerie moeten aanleveren te verschuiven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Het gaat daarbij specifiek om instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Voor deze laatste enkel voor zover deze zich aan de minister van VWS moeten verantwoorden. Dit besluit is genomen om ruimte te geven voor eventuele vertragingen die in het verantwoordingsproces kunnen ontstaan door de coronacrisis.

30 maart 2020 - Bezoekregeling corona nu ook in begrijpelijke taal 

Van de bezoekregeling die sinds vorige week van kracht is, is nu ook een versie in begrijpelijke taal opgesteld door de LFB. Dit in nauwe samenwerking met KansPlus, LSR, Iederin en de VGN. Lees meer

27 maart 2020 - Vergoeding bijscholings- en inwerkosten voor extra inzet tijdens corona-crisis

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Lees meer.

27 maart 2020 - Online database corona voor mensen met een verstandelijke beperking opgestart

Om meer inzicht te krijgen over de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking is een online database opgesteld. Hierin kunnen alle nodige gegevens zorgvuldig en veilig verzameld worden bij zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Lees hier verder.

27 maart 2020 - Pleidooi in de Tweede Kamer voor voldoende beschermingsmiddelen

In het debat in de Tweede Kamer op 26 maart over het coronavirus is kamerbreed gepleit voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners, ook in de gehandicaptenzorg. Dit is in lijn met wat in bijgaande brief van 24 maart aan de Kamerleden door VGN is bepleit. Daarnaast pleit VGN voor afspraken over bekostiging en verantwoording die leidt tot beperkte administratieve belasting voor zorgaanbieders. Lees hier verder.

26 maart 2020 - De dagbesteding is dicht, maar de vernieuwing van de gehandicaptenzorg zit in een versnelling

De pijnlijke en ingrijpende maatregelen tegen corona maken duidelijk hoe hard we elkaar nodig hebben, schrijft Frank Bluiminck in zijn blog. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Begeleiders, ouders en ervaringsdeskundigen steunen elkaar in deze crisis. Hopelijk herschikt de samenleving zich blijvend, naar meer solidariteit en inclusie. Lees meer

26 maart 2020  - Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning'

Rijk en VNG doen een ‘zeer dringend beroep’ op gemeenten om hun aanbieders ‘financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020’.  De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn blij met de afspraken die het Rijk en de VNG hebben gemaakt over de continuïteit van de financiering van Jeugdzorg en Wmo. Lees meer over deze afspraken.

26 maart 2020  - Maatregelen coronavirus Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC heeft net als veel organisaties de nodige maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Dit heeft consequenties voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Lees meer.

26 maart 2020  - Er zijn veel vragen over dagbesteding en/of opvang. Wat zijn de keuzes organisaties daarin mogen en kunnen maken?

De Corona-maatregelen van het kabinet zijn op 23 maart verder aangescherpt. We merken dat dat tot vragen leidt van organisaties over het kunnen en mogen organiseren van dagbesteding of opvang voor kinderen en volwassenen met beperkingen. In dit artikel uitgangspunten waarmee u rekening kunt houden in uw afweging. Lees meer.

26 maart 2020 - Beleid zorgverzekeraars i.v.m. corona voor zorgverleners Zvw

ZN heeft op 25 maart een tweede brief gepubliceerd over de ondersteuning van zorgverleners in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De eerste brief betrof de zorgaanbieders en zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten (basisinfrastructuur). De tweede brief is voor de overige zorgaanbieders en zorgverleners die een contract hebben in de Zvw. De maatregelen in de brief richten zich op die directe ondersteuning voor zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen en op de extra kosten die gemaakt worden i.v.m. corona. Lees meer.

26 maart 2020  - 'Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden'

Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona? Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, voorziet is dat we de publieke sector weer meer gaan waarderen. "We zien dat we bepaalde sectoren, waaronder de gezondheidszorg, heel hard nodig hebben als het eropaan komt. Zij hebben veelal te maken gekregen met bezuinigingen de afgelopen jaren. We kijken nu allemaal naar de overheid en zeggen 'bescherm ons. Deze crisis kan de herwaardering van deze beroepen gaan betekenen. Ik verwacht dat we een stevige discussie krijgen hoe we hen meer werkzekerheid kunnen geven." Ook verwacht Putters dat we veel meer gaan nadenken over betere voorzieningen voor kwetsbaren en ouderen. Lees meer (met video-interview met Kim Putters)

26 maart 2020 - Richtlijn RIVM voor het testen op corona

Er is een tekort aan materialen om te testen of cliënten of medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Daarom heeft het RIVM nieuwe richtlijnen opgesteld waaruit afgeleid kan worden of er wel of juist niet getest moet worden. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar gehandicaptenzorgmedewerkers en cliënten. Lees meer

25 maart 2020 - Instructie voor gehandicaptenzorg toegevoegd aan richtlijn gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is op dit moment een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat deze beschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis” ontwikkeld. Een vertaling van deze algemene richtlijn voor de gehandicaptenzorg is voorgelegd aan het RIVM en toegevoegd. Lees meer

24 maart 2020 - Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Lees meer. 

24 maart - 2020 Sherpa richt in drie dagen verpleegkundige unit in

Sherpa heeft in drie dagen tijd een dagbestedingslocatie van 2200 m2 omgetoverd tot een verpleegkundige unit. Deze staat op het centrale instellingsterrein, op honderd meter afstand van het gezondheidscentrum. Er zijn bedden ingericht om ruim dertig mensen met coronaverschijnselen op te vangen. Op dit moment zijn er gelukkig nog nul bezet. Lees meer

24 maart - ZN biedt financiële helderheid voor langdurige zorg

Op 23 maart heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief gestuurd aan de zorgbranches, waarin zij aangeven op welke wijze zij de zorgaanbieders in de langdurige zorg financieel ondersteunen met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het doel hiervan is om de zorgaanbieders comfort te bieden, zodat zij zich kunnen richten op het bieden van de noodzakelijke en veilige zorg. Het uitgangspunt is dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd. Lees meer

24 maart 2020 - Monitoring verzuim tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, maar tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. VWS wil het verzuim monitoren als één van de belangrijkste indicatoren om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht. VWS heeft bij Vernet het verzoek ingediend maandelijks een verzuimrapportage van de verschillende zorgbranches te mogen ontvangen. Lees meer 

24 maart 2020 - CCE roept op contact te zoeken bij probleemgedrag door coronacrisis

Door alle maatregelen die mensen met een beperking nu raken, neemt de kans toe dat mensen vastlopen in de begeleiding, schrijft Jeroen Housman van het Centrum Consultatie en Expertise (CCE) in zijn blog. 'Doe dan een beroep op ons. Wacht niet te lang.' Er wordt gewerkt met videoregistraties op afstand, maar soms is een telefoontje ook al voldoende om verder te komen. Lees meer

23 maart 2020 - Bezoekregeling gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de populatie bij de zorgaanbieders is zeer divers en de risicoprofielen van cliënten verschillen enorm. De VGN biedt een afwegingskader aan organisaties om het beleid te formuleren t.a.v. bezoekregelingen en het naar huis gaan. De huidige situatie leidt tot een gezamenlijk standpunt op dit moment dat voor de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in wordt gesteld, maar dat we uitgaan van het algemene principe “Nee, tenzij…” Lees meer

23 maart 2020 - Richtlijn gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen corona

Er is op dit moment een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat deze beschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis” ontwikkeld. Een vertaling van deze algemene richtlijn voor de gehandicaptenzorg is voorgelegd aan het RIVM. Lees meer 

22 maart 2020 - Gehandicaptenzorg waarschuwt voor gebrek aan tests en beschermingsmiddelen

Instellingen in de gehandicaptenzorg en ouders van kinderen die in deze instellingen wonen, stellen dat er veel te weinig op corona wordt getest. Bovendien is er een gebrek aan mondkapjes en beschermende kleding, vertellen zij aan Nieuwsuur.

20 maart 2020 - Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Gisteravond is het platform www.extrahandenvoordezorg.nl gelanceerd. Het is een initiatief van brancheorganisaties in de zorg - waaronder de VGN, RegioPlus en VWS - om vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samen te brengen. De verschillende initiatieven, die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra medewerkers voor de zorg te werven, worden via een gezamenlijke database regionaal gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Heeft uw organisatie behoefte aan extra medewerkers, dan kunt u dit via dit platform ook kenbaar maken. Zie ook het nieuwsbericht van 18 maart 2020.

20 maart 2020 - Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) liet in een bericht op haar website weten dat zij in deze bijzondere tijden de termijnen voor zorgaanbieders loslaat die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als aanbieders een reactie moeten geven op een inspectierapport of als zij een onderzoeksrapport over een calamiteit moeten inleveren. Instellingen, zorgverleners krijgen standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen en extra tijd om te reageren op verzoeken van de inspectie. De inspectie is voorts terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken. De inspectie houdt wel zicht op de continuïteit en de veiligheid van de zorg en treedt op als er grote risico’s zijn voor cliënten en zorgverleners.

20 maart 2020 - Bezoekregeling

VGN heeft vandaag in overleg met het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM, Ieder(in) en cliëntenorganisaties op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een bezoekregeling gehandicaptenzorg. Die regeling zal in ieder geval het karakter van een afwegingskader hebben, waarin de twee lijnen ‘Nee tenzij’ en ‘Ja tenzij’ zijn opgenomen. Komende maandag zal VWS de regeling openbaar maken.

20 maart 2020 - NZa past regelgeving aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven een nieuwe regeling voor de langdurige zorg te willen opstellen, waarmee de extra kosten waarmee aanbieders worden geconfronteerd in verband met de Corona-uitbraak vergoed kunnen worden. De VGN is met de NZa in gesprek om te bevorderen dat die vergoeding passend wordt. 

20 maart 2020 - Overleg over doorbetaling door VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deed op 18 maart een oproep aan leden om aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. De jeugdbranches (BGZJ) denken dat er meer nodig is dan deze oproep. Hierover zijn gesprekken gaande met de VNG. BGZJ pleit voor doorbetaling van de productie, zoals die onder normale omstandigheden zou zijn geleverd, liquiditeitssteun waar nodig, het achteraf vergoeden van extra kosten die samenhangen met corona en snelle duidelijkheid over hoe en wat geregistreerd/gedeclareerd moet worden voor compensatie productieverlies en extra kosten. 

20 maart 2020 - Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanmiddag de algemene instructie persoonlijke beschermingsmiddelen vastgesteld. Deze instructie van het RIVM is gemaakt voor de gehele langdurige zorg en moet per branche worden ‘vertaald’. De VGN en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten zijn hier op dit moment mee bezig. Het resultaat zullen we aanstaande maandag verspreiden. Het RIVM zal de algemene instructie en de uitwerking per branche publiceren als alle vertalingen beschikbaar zijn.

20 maart 2020 - Richtlijn voor testen van cliënten op besmetting met het coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met het RIVM aan een nieuwe richtlijn voor het testen van cliënten op besmetting met het coronavirus. Het resultaat hiervan volgt begin volgende week. Intussen blijft de VGN maximale druk op VWS, RIVM en andere landelijke partijen opvoeren om zo snel mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gehandicaptenzorg beschikbaar te krijgen.

20 maart - Nieuw afwegingskader in de maak voor de omgang voor bezoek en logeren

VGN heeft in nauwe samenwerking met Ieder(in), KansPlus en de NVAVG de laatste hand gelegd aan een nieuw afwegingskader voor de omgang voor bezoek en logeren binnen de gehandicaptensector. De inzet is dat dit zo snel mogelijk wordt getoetst door het RIVM, om er zeker van te zijn dat dit binnen het beleid past. 

19 maart 2020 - Kamer: zorgpersoneel verdient bonus voor strijd tegen corona

De Tweede Kamer heeft op woensdag 18 maart 2020 met premier Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg), Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) gedebatteerd over de aanpak van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). De Tweede Kamer vindt dat het zorgpersoneel dat in de 'frontlinie staat en keihard werkt om het virus eronder te krijgen een bonus verdient. Lees meer

19 maart 2020 - Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken

Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in deze periode daarom de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren. Lees meer

19 maart 2020 - Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. Lees meer

19 maart 2020 - Vragen over pgb en Corona - bericht van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft veel vragen gekregen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus op het pgb. VWS heeft deze vragen ontvangen en doet haar uiterste best deze op de korte termijn te beantwoorden. Lees meer

19 maart 2020 - Onderzoek naar richtlijn voor bezoekregeling

VGN gaat in samenwerking met enkele aanbieders en in afstemming met Ieder(in) en het RIVM een verkenning doen naar een richtlijn voor een passende bezoekregeling. Dit naar aanleiding van vragen van leden. Geen situatie is hetzelfde, maar er dienen zich verschillende vraagstukken aan. Hoe groot zijn bijvoorbeeld de risico’s als cliënten een bezoek brengen aan het ouderlijk huis? En: hoeveel bezoekers zijn acceptabel voor bezoek aan een wooneenheid bij een zorgaanbieder? We zullen u zo snel mogelijk berichten over de uitkomsten.

19 maart 2020 - Effecten van de WAB

Samen met de andere zorgbranches heeft VGN aandacht gevraagd voor de effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met name vanwege het risico op een verhoogde WW-premie bij extra inzet van medewerkers. Het Kabinet komt hieraan tegemoet en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op dit vlak een aanpassing uitwerken. Tevens zal de coulanceperiode voor medewerkers die op 31-12-2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, worden verlengd van 1 april tot 1 juli. Zodra de aanpassingen officieel bekend zijn zullen wij hierover via onze site berichten.

19 maart 2020 - KICK-protocollen vrij toegankelijk tijdens coronacrisis 

Het KICK-portaal met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen is vrij toegankelijk gemaakt door landelijke kennisorganisatie Vilans. Zodoende kan iedereen die wil helpen in de zorg tijdens de coronacrisis makkelijk werkinstructies nalezen en zijn zorgkennis opfrissen. ‘Dit is voor ons een manier om al die vrijwilligers en mantelzorgers die massaal opstaan om hun diensten aan te bieden tijdens deze uitbraak zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen.’

19 maart 2020 - Nieuwe richtlijn distributie beschermingsmiddelen

De landelijke richtlijn voor de inkoop, (her)verdeling en distributie van hulpmiddelen is aangepast, vanwege het nijpende tekort aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van corona-patiënten. Lees meer

18 maart 2020 - Oproep: nieuwe invulling dagbesteding

De gevolgen van het sluiten van dagbesteding zijn groot voor kwetsbare doelgroepen. Dagbesteding en dagbehandeling is ook essentieel als opvang voor ouders in vitale beroepen of ter ondersteuning van zeer kwetsbare gezinssystemen. Voor deze cliënten en hun omgeving zal de sluiting van voorzieningen leiden tot extra zorg, druk of ontregeling in de thuissituatie. Hoe kunnen we deze cliënten en hun omgeving hierin ondersteunen? Heeft u een creatief idee om cliënten toch een vorm van dagbesteding aan te bieden? Deel het met ons. Op deze wijze kunnen we elkaar inspireren en gebruik maken van al bestaande producten en ideeën, om te voorkomen dat cliënten zonder dagbesteding komen te zitten. Creatieve ideeën kunt u met ons delen via: corona@vgn.nl.

Lees ook ons artikel: Wat betekent corona voor dagbesteding en dagbehandeling?

18 maart 2020 - Coronacrisis treft ook de gehandicaptenzorg zwaar

Tijdens de tv-optredens van de regering en in de maatregelen die zij treft, wordt de gehandicaptenzorg niet genoemd. Terwijl er te weinig tests beschikbaar zijn en financiële tekorten dreigen. Zo leiden de maatregelen juist tot onrust, aldus VGN-directeur Frank Bluiminck in zijn blog. Lees meer

18 maart 2020 - VGN vraagt aandacht van politiek voor gevolgen corona

De VGN heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer in aanloop naar het plenaire debat over de coronacrisis op 18 maart. Hierin wordt aandacht gevraagd  voor het gewijzigde beleid van beperkt testen, de voorraad beschermingsmiddelen en de financiële zorgen van zorgaanbieders. Lees meer

18 maart 2020 - Inzet voormalig zorgpersoneel

Nu de reguliere zorg onder druk komt te staan, bekijkt het Kabinet de mogelijkheid om voormalig zorgpersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen niet praktiserend, in te zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hierbij zijn er voorwaarden geformuleerd. Lees meer

18 maart 2020 - Meer desinfecteermiddelen toegelaten in bestrijding corona

Omdat de desinfecteermiddelen op veel plekken op raken, worden de criteria tijdelijk verruimd. Er kunnen nu meer producten worden gebruikt. Lees meer

18 maart 2020 - Coronacrisis en implementatie Wet zorg en dwang

De VGN heeft naar aanleiding van signalen van leden over de gevolgen van de coronacrisis voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd), contact opgenomen met het ministerie van VWS. Lees meer

18 maart 2020 - Wat betekent corona voor dagbesteding en dagbehandeling?

Hoe kunnen we cliënten, die op dit moment door het coronavirus niet naar dagbesteding of dagbehandeling gaan, toch ondersteunen in hun thuissituatie? De VGN verzamelt goede voorbeelden om elkaar te helpen en te inspireren. Lees meer

18 maart 2020 - Beschikbaarheid beschermingsmiddelen

De VGN heeft in het bestuurlijk afstemmingsoverleg met klem bij het ministerie van VWS aandacht gevraagd voor de slechte aansluiting van onze leden bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Lees meer

18 maart 2020 - Nederland applaudisseert voor zorgmedewerkers

De Nederlanders hebben dinsdagavond massaal gehoor gegeven aan de oproep om drie minuten lang te klappen voor de mensen die in deze zware tijden de samenleving draaiende houden, en in het bijzonder voor de helden in de zorg, die de coronacrisis onder controle proberen te houden. Beelden van applaudisserende mensen op straat, in tuinen, vanuit het raam en op balkons werden volop via social media verspreid, gepaard met termen als 'kippenvel', 'hartverwarmend' en 'ontroerend'. Mooie initiatieven om elkaar te helpen en waardering voor elkaar uit te spreken in deze rare tijd, schieten als paddenstoelen uit de grond.

17 maart 2020 - Oproep opschorten WW-boete

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VGN samen met de andere werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete gevraagd. Deze maatregel, die sinds 1 januari van toepassing is vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk. Lees meer

17 maart 2020 - Kabinet kondigt noodpakket voor economie aan 

Het kabinet heeft op 17 maart een noodpakket aangekondigd om banen te behouden en de economische gevolgen van de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus te beperken. Dit noodpakket is ook van toepassing op de gehandicaptenzorg. Ook gaat het kabinet specifiek in op de gevolgen voor zorgaanbieders. Lees meer

16 maart 2020 - CIZ doet geen huisbezoeken meer door coronavirus

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft haar werkwijze aangepast in verband met de  vergaande maatregelen door het coronavirus.  De medewerkers van het CIZ leggen geen huisbezoeken meer af en nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Lees meer

16 maart 2020 - Koning en koningin bedanken zorgmedewerkers

Lofbetuigingen naar medisch personeel komen de laatste dagen vaker voor, maar dit is wel een hele speciale: koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedanken de artsen en zorgverleners. Het koningspaar denkt aan ‘allen in ons Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan’. Als voorbeeld noemden ze ondernemers en zzp’ers, leerkrachten en bestuurders. Daarnaast is het volgens Willem-Alexander en Máxima ‘geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven te geven.’

16 maart 2020 - Oproep: klap je handen stuk voor zorgmedewerkers!

De hartverwarmende beelden uit Spanje en Italië vlogen afgelopen week de wereld wel over. Inwoners daar spraken massaal af om tegelijkertijd luid vanuit tuinen en vanaf balkons (want: lock down) te applaudisseren voor alle zorgverleners uit het land. Nu wordt eenzelfde idee voor het Nederlandse zorgpersoneel volop gedeeld. Het idee is om vanavonddinsdagavond 17 maart -om 20.00 uur stipt állemaal luid te klappen voor de zorgverleners, maar ook voor het supermarktpersoneel, de vuilnisman en alle anderen die zich nu drie slagen in de rondte werken. Die oproep krijgt online massaal bijval. Lees meer

15 maart 2020 - Scholen, kinderopvang  en horeca gesloten

De aanvullende maatregelen van het kabinet om alle scholen, kinderopvangcentra en horecagelegenheden te sluiten tot 6 april geldt niet voor kinderen van zorgmedewerkers en andere cruciale beroepen  Zij zijn maandag net anders welkom bij hun werkgever, al kan het dagprogramma er anders uitzien. Op deze wijze kunnen  zorgmedewerkers kun werk kunnen blijven doen.