In de wet staan regels omtrent de aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever schriftelijk aangeeft of de arbeidsovereenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Hierna zetten we de regels over de aanzegtermijn voor u op een rijtje.

De aanzegtermijn in de wet

Conform artikel 7:668 BW geldt er een aanzegtermijn bij contracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van het contract en bij voortzetting onder welke voorwaarden. Dit moet hij uiterlijk 1 maand voordat het contract afloopt doen. Indien de werkgever het contract wil voortzetten, geeft hij aan onder welke voorwaarden hij dit doet. Laat de werkgever dit na dan wordt het contract voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden, maar voor ten hoogste een jaar.

De bepaling van de aanzegtermijn geldt niet als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze niet eindigt op een kalenderdatum maar bijvoorbeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het einde van een project. 

De vergoeding
Indien de aanzegtermijn niet in acht wordt genomen is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. De vergoeding die de werkgever verschuldigd is, is gelijk aan het bedrag van het loon voor 1 maand. Als de werkgever te laat is met aanzeggen, geldt de vergoeding voor de termijn dat hij te laat is. In een apart besluit is bepaald hoe het loon moet worden berekend dat voor de aanzegtermijn bepalend is. Het gaat om het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

De aanzegtermijn en de CAO

In de CAO Gehandicaptenzorg zijn geen aparte afspraken gemaakt over de aanzegtermijn.

Meer informatie?

Factsheet:

  • Factsheet Ministerie SZW: 'Berekenen vergoeding aanzegtermijn'

Uitspraken:

Deze pagina is een onderdeel van: