Nieuws

BoZ-partijen reageren gezamenlijk op internetconsultatie wet BIG II

Het ministerie van VWS wil de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG II) op een aantal onderdelen aanpassen. VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NFU en NVZ, verenigd in de BoZ (Brancheorganisaties Zorg) hebben een gezamenlijke reactie gegeven op de internetconsultatie die tot 18 februari openstaat voor reacties.

BIG II
In de toekomst zal een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Deze ontwikkeling is van groot belang gezien de te verwachten ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt. In BIG II worden wijzigingen voorgesteld op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het gaat daarbij onder meer om invoering van het beroep van regieverpleegkundige in de Wet BIG, actualisatie van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige, de opname van de orthopedagoog-generalist als artikel 3 beroep en uitbreiding van de eisen tot herregistratie.

Aanvullende scholing
In het wetsvoorstel staat ook dat mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), zich moeten kunnen registreren als regieverpleegkundige. Het is belangrijk dat zowel het niveau als de inhoud gelijk staan aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige. 'Een diploma van aanvullend scholingstraject kan wel op NLQF-6 niveau zijn, maar omvat slechts een deel van de volledige brede hbo-opleiding tot verpleegkundige', schrijf de BoZ in haar reactie. Ze vindt wel dat deze groep met verkorte hbo-v-trajecten versneld het hbo-diploma moet kunnen behalen.

Opname orthopedagoog-generalist
BoZ-partijen gaan mee met het voorstel van VWS om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de wet BIG, dat daarmee een artikel 3 beroep wordt. Aan de voorwaarden die gesteld worden is voldaan: de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist is gericht op de individuele gezondheidszorg en de orthopedagoog-generalist neemt een voldoende te onderscheiden positie binnen de individuele gezondheidszorg in. Voor zover orthopedagogen niet in de jeugdhulp werkzaam zijn, wordt er nu niet voorzien in borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met de beoogde invoering van het beroep in de wet BIG wordt deze tekortkoming opgeheven.

Urennorm
De BoZ-partijen zijn geen voorstander van een strikte naleving van de urennorm voor deskundigheidsbevordering, zoals die in het wetsvoorstel staat. Het uitgangspunt is een minimum aantal uren deskundigheidsbevordering van honderd uur in vijf jaar. Dat gaat niet alleen extra administratieve lasten opleveren, maar leidt ook tot te veel nadruk op de kwantiteit van de scholing. Terwijl zorgorganisaties juist de kwaliteit van de deskundigheid van professionals willen kunnen waarborgen. 'Werkplekleren, bij- en nascholing, vormen van intervisie, leren dat aansluit bij de ontwikkelwensen van de individuele beroepsbeoefenaar én die aansluiten bij zijn/haar werkzaamheden, zorgen samen voor deskundige beroepsbeoefenaren', betogen de BoZ-partijen.

Zelf beoordelen
De BoZ-partijen vragen om goede communicatie naar zorgprofessionals over het belang van de BIG-registratie en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. De BIG biedt de patiënt immers informatie, vertrouwen in zorgprofessionals en bescherming tegen ondeskundig handelen. De BoZ wil dan ook dat er voor regieverpleegkundigen een “self assessment” beschikbaar komt en een facultatief opleidingsprogramma dat aansluit op het beroepsprofiel van de regieverpleegkundige.

Reageren op internetconsultatie?
Hieronder treft u de volledige reactie van de BoZ-partijen. Leden van de VGN kunnen zelf ook reageren op de internetconsultatie en desgewenst kan hiervoor de BoZ-reactie benut worden. De consultatie staat open tot 18 februari.