In de wet staan regels over het opnemen van een concurrentiebeding. Hierna zetten we deze regels  voor u op een rijtje.

Het concurrentiebeding in de wet

Het concurrentiebeding dient te voorkomen dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsverhouding met zijn werkgever bij een concurrent gaat werken. Het concurrentiebeding kan slechts met meerderjarige werknemers rechtsgeldig worden overeengekomen.

Een rechtsgeldig concurrentiebeding moet voldoen aan het vereiste van schriftelijkheid (artikel 7:653 BW). In een concurrentiebeding zijn meestal vier zaken opgenomen, namelijk:

  • de werkzaamheden die de werkgever wil verbieden;
  • de duur van het concurrentiebeding;
  • het gebied waarvoor het concurrentiebeding geldt;
  • een direct opeisbare boete die de werknemer moet betalen als hij zich niet houdt aan het concurrentiebeding.


Hoewel werkgever en werknemer in principe alles mogen afspreken, kan de rechter de inhoud van het concurrentiebeding niet van toepassing verklaren of aanzienlijk beperken (matigen) wanneer hij de inhoud van het beding onredelijk acht. 

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen indien sprake is van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever dient aan te tonen dat hiervan sprake is. Wanneer de motivering ontbreekt, is het beding niet geldig (nietig). Op verzoek van de werknemer kan de rechter het beding vernietigen wanneer hij meent dat de motivering de noodzaak voor een concurrentiebeding onvoldoende onderbouwt of indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld (artikel 7:653 lid 3 BW).

Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt dat op arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voor inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (1 januari 2015) het oude wetsartikel van toepassing blijft.

Het concurrentiebeding en de CAO Gehandicaptenzorg

De CAO Gehandicaptenzorg kent momenteel geen bepalingen over het concurrentiebeding.

Meer informatie?

Tool Lexence Advocaten: 'Check uw concurrentiebeding'

 

Deze pagina is een onderdeel van: