Nieuws

De subsidieregeling Stagefonds Zorg II komt te vervallen

De subsidieregeling Stagefonds Zorg II komt te vervallen. Deze subsidie draagt bij in de kosten die zorgorganisaties maken bij de stagebegeleiding van mbo- en hbo-leerlingen en -stagiaires. Omdat de regeling per 1 augustus 2022 vervalt, zullen de wijzigingen in twee momenten ingedeeld worden: wijzigingen die per 1 augustus in werking treden met de nieuwe regeling en de wijzigingen die op een later moment in werking zullen treden.  

Geld

Wijzigingen van de subsidieregeling Stagefonds Zorg II die per 1 augustus in werking treden:

  • Verschil tussen deeltijd en duaal wordt geschrapt: in de huidige subsidieregeling zijn de hbo-stages verdeeld in duale stages en deeltijd/voltijd stages. De maximumvergoeding verschilt ook tussen deze categorieën. In de praktijk blijkt er echter geen verschil tussen duale stages en deeltijd stages. Ook wordt de terminologie in het hbo niet eenduidig gebruikt. Vaak heten duale stages, deeltijd met werkkring. Voor de stages in het hbo worden de gegevens aangeleverd door de hbo’s zelf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het is dan aan de administratie van de hbo of een stage deeltijd of duaal is. Ook in de definities zoals die opgenomen zijn in de wetgeving, is geen wezenlijk verschil tussen duale stages en deeltijd stages. In de praktijk komt het schrappen van het verschil tussen deeltijd en duaal erop neer dat bijlage 3 alleen voltijd opleidingen behelst en bijlage 4 deeltijd en duaal.
  • De OVA-indexatie zal worden toegepast op de regeling: MEVA krijgt voor het loongevoelige deel (80%) van het Stagefonds de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) uitgekeerd. Om het prijsniveau en daarmee de prikkelwerking van het Stagefonds op peil te houden zal vanaf de nieuwe regeling structureel het budget met de jaarlijks ter beschikking gestelde OVA worden geïndexeerd. Het ministerie van VWS zal het budget van 2022 indexeren wat zal leiden tot een stijging van het budget tot € 116 miljoen.
  • Verbod op het betalen voor een stage door stagiair: In de afgelopen jaren zijn er casussen geweest waarbij een zorginstelling die aanspraak maakte op een subsidie uit het Stagefonds, een stageplek tegen betaling aanbood aan studenten. Studenten moeten dan betalen om stage bij dat bedrijf te kunnen lopen. Dit wordt onwenselijk geacht. Het ministerie van VWS zal een aanvullende voorwaarde opnemen in de regeling waarin bepaald wordt dat stageaanbieders geen vergoeding mogen vragen aan stagiairs voor het aanbieden van een stageplek. Indien een zorgaanbieder dit alsnog doet, komt het niet in aanmerking voor een subsidie uit het Stagefonds.
  • Invoeren van een ondergrens op het subsidiebedrag: Om de prikkelwerking en de doelmatigheid van de subsidieregeling te vergroten, wordt er een ondergrens ingesteld voor subsidiabele stages. De ondergrens wordt gesteld op € 1000 (equivalent met grosso modo 2 maanden stage) per jaar. Dit betekent dat het totaal van het aantal stages bij de zorgaanbieder groter moet zijn dan 0,2 fte per studiejaar, voordat deze in aanmerking komt voor subsidie uit het Stagefonds Zorg.

Wijzigingen van de subsidieregeling Stagefonds Zorg II die later dan 1 augustus in werking zullen treden:

  • Invoeren afwegingskader voor het toevoegen en schrappen van opleidingen: In de laatste evaluatie van het Stagefonds Zorg is geconcludeerd dat het voor de toekomst van het Stagefonds Zorg belangrijk is dat er geobjectiveerd en gemotiveerd bepaald kan worden of een opleiding wordt toegevoegd of juist geschrapt uit het Stagefonds Zorg. Het afwegingskader zal tot gevolg hebben dat het ministerie van VWS de regeling in zal zetten als een richtinggevend instrument, waarmee gestuurd zal worden op tekortberoepen. Hiermee wil het ministerie aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt en bij het prognosemodel van AZW. Uitkomst daarvan kan zijn dat er opleidingen uit het Stagefonds Zorg geschrapt worden en dat er nieuwe opleidingen aan het Stagefonds Zorg worden toegevoegd. Hieruit volgt ook dat pas met het nieuwe afwegingskader overwogen zal worden of de MBRT op hbo-niveau, opleiding praktijkondersteuner, vaktherapie, paramedische studies, ergotherapie, associatie degree opleidingen toegevoegd kunnen worden aan de regeling. De uitkomst van het doorlopen van het afwegingskader bij het opstellen van de regeling, zal voor (studie)jaar ‘t’ pas na een jaar in (subsidie)jaar ‘t+1’ ingaan. 

Staatssteun

De Audit Dienst Rijk (ADR) ziet de subsidie voor stages gelopen in het kader van een particuliere opleiding bij een particuliere onderwijsinstelling als staatssteun. Het ministerie van VWS is een lange tijd op zoek geweest naar een oplossing voor deze staatssteun kwestie. De enige oplossing die het ministerie nu ziet, is om de aanvragers van stages gelopen bij een particuliere onderwijsinstelling een Verklaring De-minimis te laten tekenen, waarin zij verklaren niet meer dan 200.000 euro aan De-minimissubsidie te ontvangen over een tijdsbestek van drie jaar.

Uitgangspunt is hierbij om de administratieve lasten voor de stageaanbieders zo laag mogelijk te houden en de Verklaring De-minimis zo ver mogelijk ingevuld klaar te zetten in het aanvraagportaal voor de subsidie. Dit betekent ook dat wij aangeven hoeveel De-minimis subsidie zij de afgelopen drie jaar hebben ontvangen uit het Stagefonds Zorg. De stageaanbieder hoeft dan alleen de minimis steun van andere subsidies bij het bedrag op te tellen en de verklaring elektronisch te ondertekenen.

Deze pagina is een onderdeel van: