De Wet Werk en Zekerheid wijzigt de ketenbepaling per 1 juli 2015. De maximum termijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. De tussenpoos die de keten doorbreekt wordt verlengd naar zes maanden. Hierna zetten wij alle regels met betrekking tot de ketenbepaling voor u op een rijtje.

De ketenbepaling in de wet

Per 1 juli 2015 wijzigt de ketenbepaling (artikel 7:668a BW). De maximum termijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Dit betekent dat bij een vierde tijdelijk contract er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Ook ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd indien een reeks contracten de termijn van 2 jaar overschrijdt. De tussenpoos die de keten doorbreekt wordt verlengd naar zes maanden.

Eenmalige verlenging van drie maanden vanaf 1 juli 2015
De bepaling van artikel 7:668a lid 3 BW blijft ook na de wetswijziging gehandhaafd, alleen moet daar waar 36 maanden staat 24 maanden worden gelezen. Een arbeidsovereenkomst die voor 24 maanden of langer is aangegaan, kan dus direct aansluitend nog voor maximaal drie maanden worden verlengd onder de hiervoor genoemde voorwaarden.

Vanaf 1 juli 2015 ketenbepaling niet van toepassing op BBL-contracten
Met ingang van 1 juli 2015 is de ketenbepaling niet van toepassing op contracten die zijn aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit is geregeld in artikel 7:668a lid 10 BW.

Opvolgend werkgeverschap
Vanaf 1 juli 2015 is er sneller sprake van opvolgend werkgeverschap. We spreken van opvolgend werkgeverschap wanneer de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als bij de vorige werkgever. Niet langer geldt de eis dat de nieuwe werkgever, vanwege zijn band met de vorige werkgever, inzicht heeft in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer.

Overgangsrecht in de wet
Indien op of na 1 juli 2015 een (opvolgend) contract wordt gesloten met een tussenpoos ten opzichte van het voorgaande contract van zes maanden of korter, telt het voorgaande contract mee in de keten volgens het nieuwe recht. Het oude recht blijft van toepassing op contracten die reeds zijn aangegaan voor 1 juli 2015, ook al zij pas later ingaan. Zij lopen nog van rechtswege af als dat onder het oude recht ook was gebeurd.

Tijdelijke contracten en de CAO Gehandicaptenzorg

Naast de wet kent ook de CAO Gehandicaptenzorg bepalingen over het verlengen van tijdelijke contracten. Meer informatie over de ketenbepaling in relatie tot de wet en de CAO kunt u lezen in de Factsheet Ketenbepaling WWZ.

 

WWZ-wijzer
Deze tekst is onderdeel van de WWZ-wijzer. Dit is een handreiking om snel en gericht door de Wet werk en zekerheid (WWZ) te navigeren. Zie: www.vgn.nl/wet-werk-en-zekerheid.

Deze pagina is een onderdeel van: