Nieuws

Pilot informatievoorziening jeugdstelsel van start

In de laatste week van maart organiseerde de Jeugdautoriteit (JA) in twee jeugdzorgregio’s voorlichtingsbijeenkomsten over de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel. Daarna is de pilot in die regio's echt van start gegaan.

Gezin in handen

Meer inzicht in het jeugdhulpstelsel

Tijdens de twee bijeenkomsten in de jeugdzorgregio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant is de JA in gesprek gegaan met meer dan dertig organisaties. Er is gesproken over de pilot, maar ook over het algemeen belang van meer inzicht in het jeugdhulpstelsel. De betrokken partijen zetten zich hiervoor in.

Meerwaarde van vroegsignalering

Gertjan Postma, projectleider bij de JA: “De bijeenkomsten werden goed bezocht en waren productief. De betrokkenen zien de meerwaarde van vroegsignalering als belangrijke bijdrage aan de continuïteit van jeugdhulp. Daarnaast kregen we opbouwende kritiek ten aanzien van de gevolgde werkwijze, wat ten goede zal komen aan de uitrol van de pilot in de komende maanden.”

Vroegtijdig risico's signaleren

De Jeugdautoriteit start deze pilot om te onderzoeken welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen om financiële gegevens, maar ook om bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van jeugdigen - alsmede informatie over de personele bezetting. Zo kunnen vroegtijdig risico’s in discontinuïteit van jeugdhulp gesignaleerd worden. De Jeugdautoriteit kan vervolgens helpen bij het zoeken naar oplossingen.

In het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp hebben de stelselpartners afspraken gemaakt over de noodzakelijke extra inspanning om vroegsignalering door de JA beter mogelijk te maken.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: