De Wet Werk en Zekerheid wijzigt met ingang van 1 januari 2015 de regels met betrekking tot het aangaan van een proeftijd. Het is vanaf die datum niet langer toegestaan een proeftijd af te spreken bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter. Hierna zetten wij alle regels met betrekking tot de proeftijd voor u op een rijtje.

De proeftijd in de wet

Een proeftijd biedt zowel werkgever als werknemer bij het begin van een arbeidsrelatie de mogelijkheid te bekijken of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met elkaar een juiste beslissing is geweest. De proeftijd moet altijd schriftelijk worden overeengekomen en dient voor beide partijen gelijk te zijn. Is dit niet het geval, dan is de proeftijd nietig (zonder meer niet geldig) en kan dus niet worden gebruikt (artikel 7:652 BW). 

Let op! Zorg ervoor dat de arbeidsovereenkomst met daarin een proeftijdbeding bij aanvang van de werkzaamheden is getekend. Er is namelijk alleen sprake van een geldige proeftijd indien deze bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

Duur proeftijd
Vanaf 1 januari 2015 kan bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden een proeftijd worden overeengekomen. Het is niet meer mogelijk om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een contractduur van 6 maanden of korter een proeftijd overeen te komen (lees hier de eerste uitspraak over de gewijzigde wetgeving). Hierdoor gelden concreet de volgende mogelijkheden om een proeftijd overeen te komen (artikel 7:652 BW).  

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:

  • 1 maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaren;
  • 2 maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor 2 jaren of langer.


Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste 2 maanden. Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste 1 maand.

Een proeftijd mag nooit langer zijn dan 2 maanden. Als een langere proeftijd is afgesproken dan wettelijk is toegestaan, is de gehele proeftijd ongeldig. Er wordt daarom ook wel gesproken van de ‘ijzeren proeftijd’.

Voorwaarden proeftijd
De wet stelt een aantal voorwaarden aan een rechtsgeldige proeftijd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is sprake van een nietige proeftijd. Een aantal voorwaarden hebben we hiervoor al besproken. Zo moet de proeftijd  schriftelijk worden aangegaan, moet deze voor beide partijen gelijk zijn en gelden er regels wat betreft de duur van de proeftijd. 

Daarnaast gelden er regels voor het aangaan van een nieuwe proeftijd. Wanneer een dienstverband volgt op een eerder dienstverband bij dezelfde werkgever kan in principe geen nieuwe proeftijd bedongen worden. Een nieuwe proeftijd is alleen mogelijk indien de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Een nieuwe proeftijd is ook niet toegestaan indien sprake is van een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een andere werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger van de vorige werkgever te zijn. Een nieuwe proeftijd die is overeengekomen met een werknemer die al via een uitzendbureau in de instelling werkzaam is geweest in dezelfde functie, is dan ook ongeldig. Dit omdat de instelling geacht wordt ten aanzien van de verrichte arbeid de rechtsopvolger van de vorige werkgever (het uitzendbureau) te zijn. Het bovenstaande volgt uit jurisprudentie en is sinds 1 januari 2015 ook vastgelegd in de wet (artikel 7:652 lid 8 sub d en e BW).

Overgangsrecht
Op arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voor inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2015 blijft het oude wetsartikel van toepassing.

Proeftijd en de CAO Gehandicaptenzorg

De CAO Gehandicaptenzorg kent geen aparte regels over de proeftijd.

Deze pagina is een onderdeel van: