Nieuws

Publicatie wachtlijstinformatie op instellingsniveau

Zorginstituut Nederland publiceert in opdracht van het ministerie van VWS maandelijks wachtlijstinformatie in de vorm van rapportages op landelijk niveau. De informatie dient als beleids- en stuurinformatie en is te vinden op istandaarden.nl. Het ministerie heeft het Zorginstituut de opdracht gegeven om de rapportages uit te breiden met wachtlijstinformatie op instellingsniveau en deze toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Wachtlijstinformatie op instellingsniveau
Om tot wachtlijstinformatie op instellingsniveau te komen, heeft het Zorginstituut geen extra gegevens aanlevering nodig vanuit de zorgkantoren. De huidige aanlevering – het AW317-bericht bevat alle gegevens die hiervoor nodig zijn. De wijziging betekent dus ook geen extra aanlevering voor zorgaanbieders.

Melding van verschillen
De uniforme rekenregels die het Zorginstituut toepast, kunnen soms leiden tot een minimaal verschil in het eindresultaat. Het Zorginstituut maakt daarvan melding bij de publicatie van de gegevens, in de vorm van een disclaimer. Zo kan geen misverstand bestaan over de duiding van de aantallen.

Zorgaanbieders informeren
In september 2016 stelt het Zorginstituut de wachtlijstinformatie voor de eerste keer samen op de nieuwe manier: op instellingsniveau. Eenmalig wordt deze informatie voorafgaand aan de publicatie beschikbaar gesteld aan de zorgkantoren. In het vervolg publiceert het Zorginstituut de gegevens op basis van de AW317-berichten.

Bevindingen vóór 14 oktober
De zorgkantoren hebben de mogelijkheid om de wachtlijstinformatie te delen met de zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen met eventuele vragen en opmerkingen over de wachtlijstinformatie terecht bij de zorgkantoren. Vóór 14 oktober 2016 kunnen zorgkantoren hun bevindingen aan het Zorginstituut terugkoppelen.

Vervolg: maandelijkse publicatie
In november 2016 publiceert het Zorginstituut vervolgens de wachtlijstinformatie op instellingsniveau en wel over de maand september 2016. Daarna publiceert het Zorginstituut maandelijks een nieuwe rapportage. Alle rapportages kunt u inzien op de Wachtlijstinformatiepagina op istandaarden.nl.

Advies VGN
Het beschikbaar stellen van wachtlijstinformatie per zorgaanbieder is een reeds lang bestaande wens van de politiek. VWS vindt de landelijke cijfers inmiddels voldoende betrouwbaar om deze stap te zetten. Om te borgen dat de cijfers die over uw organisatie worden gepubliceerd overeenkomen met de werkelijkheid adviseren wij u om er bij uw zorgkantoor op aan te dringen dat zij de cijfers vooraf met u delen. De VGN zal er bij Zorgverzekeraars Nederland op aan dringen dat de zorgkantoren actief gebruik maken van de mogelijkheid om de wachtlijstcijfers te delen met de door hen gecontracteerde zorgaanbieders, zodat eventuele fouten en onduidelijkheden voorafgaand aan publicatie kunnen worden hersteld.