Nieuws

VACATURE Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg

Leestijd: 3 minuten

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In dat kader is een klachtencommissie opgericht. In verband met uitbreiding van de klachtencommissie zijn we op zoek naar twee nieuwe leden.

Op grond van de Wzd zijn zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie die is ingesteld door één of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en één of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders. De klachtencommissie beoordeelt klachten over een aantal specifieke onderwerpen die in de Wzd worden genoemd. Het betreft in hoofdzaak onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

De VGN heeft er samen met Ieder(in), LSR en KansPlus voor gekozen om samen met ActiZ en LOC een klachtencommissie voor de Wzd op te richten. Deze commissie heeft de naam KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg gekregen, afgekort: KCOZ. Voor meer informatie over de KCOZ zie www.kcoz.nl.

Wie zoeken we?

Voor de KCOZ zijn wij op zoek naar een orthopedagoog-generalist en/of een arts voor verstandelijk gehandicapten. Op dit moment hebben drie van de vier commissieleden een relatie met zorgorganisatie 's Heeren Loo. We zijn daarom op zoek naar kandidaten afkomstig uit andere organisaties.

Vereisten

Een lid van de KCOZ:

  • heeft ruime ervaring op zijn/haar vakgebied;
  • heeft kennis van en affiniteit met het onderwerp onvrijwillige zorg (Wzd);
  • is onpartijdig en in staat zich een objectief oordeel te vormen;
  • is in staat met verschillende doelgroepen goed te communiceren;
  • is voldoende en zo nodig op korte termijn inzetbaar voor de KCOZ;
  • bekleedt geen functie binnen besturen of organen van de VGN of één van de andere organisaties die de KCOZ in stand houden.  

De leden van de KCOZ worden benoemd voor drie jaar en kunnen aansluitend éénmaal worden herbenoemd.

Vergoeding

Leden van de commissie ontvangen per bijeenkomst vacatiegeld. Daarnaast ontvangen de leden een vergoeding van hun reiskosten.

Reageren?

Brieven met cv kunnen vóór 24 juni worden gericht aan: rhut@vgn.nl.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden na afronding van de procedure vernietigd. Gesprekken vinden plaats in de eerste week van juli.

Vragen over de vacatures kunt u stellen via rhut@vgn.nl of telefonisch 06-13197769.

 

Deze pagina is een onderdeel van: