Nieuws

Actueel
 1. De gehandicaptenzorg in Nederland groeit gestaag, en wel met 6,4 procent gemiddeld per jaar. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009 van de VGN. Deze omzetgroei is grotendeels het gevolg van de aanhoudende groei van het aantal cliënten. Er is een forse groei te zien van het aantal sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen te zien. Ook de verschuiving naar zorg zonder verblijf valt op.

 2. Nieuwe beleidsregels WTZi

  Nieuws

  Zorgaanbieders van gehandicaptenzorg hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) een toelating nodig om AWBZ-verzekerde zorg te mogen leveren. De minister van VWS kan beleidsregels maken, waaraan de aanvraag getoetst wordt en ook kan hij voorschriften verbinden aan de toelating. De 'oude' beleidsregels van 24 april 2008 zijn vervangen door nieuwe beleidsregels, die de Staatscourant op 28 september jl. publiceerde (bijlage).

 3. Medewerkers die hun eigen verhaal vertellen zijn vaak de beste ambassadeurs voor een organisatie. Met hun praktijkverhalen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het werven van nieuw talent. In 2008 startte de VGN met het organiseren van trainingen voor ambassadeurs. Er zijn nu ook docentenhandleidingen beschikbaar van deze trainingen, zodat u de trainingen ook geheel zelf kunt verzorgen.

 4. De VGN heeft een brancherapport uitgebracht. Met dit rapport maakt de VGN de gehandicaptenzorg transparant. Het geeft onderbouwd een beeld wat de sector doet met de haar beschikbaar gestelde publieke middelen. Uit dit Brancherapport Gehandicaptenzorg 2008 blijkt dat de gehandicaptenzorg in de jaren 2002 tot en met 2007 gestaag is gegroeid.

 5. Deze handreiking beschrijft wat de gronden kunnen zijn voor het niet aangaan dan wel beëindigen van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met de cliënt. Daarbij is onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke en financiële gronden. Aan de hand van casussen, afkomstig uit de sector zelf, wordt de theorie verder verduidelijkt.

 6. Folder Jaarurensystematiek

  Nieuws

  In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari 2009 het werken met de jaarurensystematiek (JUS) het uitgangspunt wordt.

 7. De VGN heeft een praktische handleiding ontwikkeld voor het geven van gastlessen of andere voorlichtingsbijeenkomsten. Deze handleiding is ontwikkeld als naslagwerk voor deelnemers aan de  basistraining voor ambassadeurs van de gehandicaptenzorg.

 8. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Regeling gemaakt met transparantie-eisen voor het contracteerproces tussen zorgkantoor en zorgaanbieder. Het zorgkantoor moet voor de onderhandelingen bekend maken volgens welke modellen hij contracteert. Daarnaast moet het zorgkantoor de som van de in zijn zorgkantoorregio overeengekomen budgetten bekend maken. Dit moet gebeuren voorafgaand aan de indiening van de productie-afspraken (bijlage Regeling en toelichting).