Artikelen door Bianca Roos

 1. Zilveren Kruis zorgkantoren hebben deze week aangekondigd een forse korting van 0,89% door te voeren over de budgetten voor 2021. Hierdoor is onzeker of zorg die is geleverd aan mensen met een beperking vergoed gaat worden. De VGN heeft minister de Jonge verzocht om een overleg samen met Zorgverzekeraars Nederland en Zilveren Kruis Zorgkantoren om tot een oplossing te komen.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 2. In de definitieve kaderbrief 2022 die net na Prinsjesdag is gepubliceerd kent minister de Jonge een extra structurele ophoging van €159 miljoen toe aan het Wlz-kader 2021. Ook in 2022 vindt er een extra ophoging plaats. De extra middelen die zijn toegekend voor de verhoging van de lonen in de middelste loongroepen zijn nog niet verwerkt in het kader voor 2022.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 3. Gisteren is tijdens Prinsjesdag de Rijksbegroting 2022 gepresenteerd. Deze bevat de (beleids)voornemens van het kabinet en de verschillende departementen, inclusief de daarvoor beschikbaar gestelde bedragen. Wat betekenen deze plannen voor de gehandicaptenzorg?

  • Meedoen in de samenleving
  • Passende financiering
  • Visie 2030
 4. Ruim een half jaar geleden ondertekenden de VGN en 7 andere partijen het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hoewel sommige acties vanwege corona vertraging hebben opgelopen, zijn de verschillende deelnemers aan de slag gegaan met de afgesproken acties. Wij presenteren hier de voortgang.

  • Gezondheid
 5. Minister de Jonge heeft het advies van de NZa om de Wlz contracteerruimte op te hogen opgevolgd en structureel €452 miljoen beschikbaar gesteld. Deze verhoging is nodig vanwege de hogere instroom van GGZ-wonen cliënten en een sneller herstel van het aantal Wlz-indicaties. Voor 2022 wordt het Wlz-kader opgehoogd vanwege de kosten van de Wet zorg en dwang.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 6. Op aandringen van de VGN en de zorgkantoren is er beweging rond de actualisatie van zorgprofiel VG7. Er worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd rondom VG7. VWS heeft de opdracht gegeven aan bureau HHM om te komen tot een concrete en objectieve probleemanalyse van de knelpunten rond VG7. Het andere is een onderzoek door de NZa naar een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging van VG7, deels ook uitgevoerd door HHM. Beide onderzoeken moeten in september zijn afgerond. VG7 kan niet losgezien worden van meerzorg, aangezien voor meer dan een kwart van de VG7-clienten ook gebruik gemaakt wordt van meerzorg.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 7. De afgelopen maanden heeft de VGN samen met inhoudelijke en financiële experts van lidorganisaties het zorgprofiel LG7 geactualiseerd. Het doel van dit traject was om vanuit clientperspectief te verduidelijken wat de kenmerken zijn van mensen met LG7, wat voor deze mensen persoonsgerichte zorg is en wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren qua inhoud, tijdbesteding en kosten. Op een afsluitende bijeenkomst op 31 mei is de eindrapportage van dit traject gepresenteerd.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 8. Op 3 juni vond de derde ledenbijeenkomst plaats over de samenwerking en organisatie van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de stand van zaken van de acties die in het kader van het convenant Medisch Generalistische zorg zijn afgesproken. Daarna is in deelsessies een aantal goede voorbeelden en dilemma’s in de samenwerking rond medisch generalistische zorg besproken.

  • Gezondheid