Artikelen door Bianca Roos

 1. In het ‘webinar Zorgtalks met Mieke Draijer’, geeft Mieke Draijer, medisch directeur van Zorggroep Alliade in Friesland haar visie op de medische as in de langdurige zorg. Ook geeft zij aan hoe dit in de praktijk werkt. Een mooi voorbeeld van hoe je de medisch generalistische zorg kunt organiseren. Dit webinar is primair gericht op de ouderenzorg, maar Alliade past de visie ook toe in de gehandicaptenzorg. Mieke Draijer is opgeleid als SO. Zorggroep Alliade levert zowel zorg aan ouderen als aan mensen met een beperking.

  Mieke Draijer
 2. 'Breng medisch generalistische zorg voor Wlz-patiënten in één regime'. Dit adviseert de NZa in een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Medisch generalistische zorg (MGZ) is de zorg door huisartsen, Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVGs) en Specialisten Ouderenzorg (SOs). In het onderzoek brengt de NZa de complexe bekostiging hiervan in beeld en benoemt ze de belangrijkste knelpunten in de zorginkoop en toegankelijkheid. Met het advies om MGZ in één regime onder te brengen, geeft de NZa ook een analyse van de voor- en nadelen van het inkopen in de Zvw ofwel de Wlz, als input voor de discussie over toekomstbestendige positionering van MGZ. Daarnaast pleit de NZa voor verbetering van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen. De VGN is blij met de adviezen van dit onderzoek. Zij sluiten aan bij de afspraken die de VGN met andere landelijke partijen aan het maken is over MGZ en geven input aan de discussie rond de positionering van deze zorg.

  Huisarts in gesprek <a href="http://www.freepik.com">Designed by pressfoto / Freepik</a>
 3. Er wordt hard gewerkt aan de toegang tot huisartsenzorg (algemeen medische zorg) voor mensen met een beperking. Uit eerder onderzoek van de VGN bleek dat steeds meer WLZ cliënten het zonder huisarts moeten doen. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Zorgaanbieders willen huisartsen én AVG’s beter faciliteren. De VGN werkt op landelijk niveau aan de randvoorwaarden. Binnenkort zal de VGN een themapagina lanceren waar alle informatie en goede voorbeelden over de toegang medische zorg zal worden gedeeld. Hier volgt alvast de stand van zaken.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 4. De zorgkantoren hebben op 26 juni de Nota van Inlichtingen (NVI) gepubliceerd. Hierin wordt antwoord gegeven op alle vragen die over het inkoopbeleid 2021-2023 zijn gesteld. Daarnaast zijn enkele onderdelen van het landelijke en regionale inkoopbeleid verduidelijkt of aangepast. De belangrijkste aanpassingen in het landelijk inkoopkader betreffen het schrappen van de zin over de differentiatie van de normatieve huisvestings- en investeringscomponenten (NHC/NIC)) per 2022 en het toevoegen van een paragraaf over de gevolgen van de aanhangige kortgeding procedures voor het inkoopproces.

  vraag en antwoord
 5. De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis. Zorg en ondersteuning kan – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM voor bijvoorbeeld bescherming en testen – weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Daarom worden de coronamaatregelen voor de meeste budgethouders vanaf 1 juli gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd.

  Coronavirus
 6. De VGN vindt het belangrijk dat huisartsen en andere verwijzers artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG's) makkelijk kunnen vinden als mensen met een beperking deze zorg nodig hebben. Daarom zet de VGN, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), een lijst met AVG-poliklinieken op haar site.

 7. Minister De Jonge heeft op 10 juni het voorlopige kader Wlz voor 2021 vastgesteld en het kader voor 2020 geactualiseerd. Voor 2020 wordt in overeenstemming met advies van de NZa het budgettair kader opgehoogd, zoals in april al was aangekondigd. Vanwege de coronacrisis is de NZa niet met een nieuwe geactualiseerde prognose gekomen.

  financien