Artikelen door Bianca Roos

 1. De zorgkantoren hebben op 16 oktober in een nadere Nota van Inlichtingen de aanpassingen van het inkoopbeleid 2021-2023 gepubliceerd. Hiermee geven zij invulling aan het vonnis van de voorzieningenrechter dat de inkoopprocedures zoals ze waren vormgegeven niet mogen worden voortgezet. De zorgkantoren hanteren in 2021 het tariefpercentage van 2020 en ze vragen geen plannen uit voor 2021. Tevens bieden zij aanbieders de mogelijkheid hun inschrijving in te trekken. Het aangepaste beleid geldt voor alle aanbieders, ook wanneer zij geen bezwaar hebben aangetekend of hebben deelgenomen aan het kort geding.

  wlz
 2. De minister van VWS heeft op 8 oktober het kader voor de Wlz 2021 vastgesteld en het kader 2020 aangepast. Voor 2020 wordt het kader aangepast op basis van het augustus-advies van de NZa en worden de herverdelingsmiddelen ingezet. Voor 2021 is ten opzichte van de voorlopige kaderbrief alleen de doorloop van de middelen uit 2020 aangepast en de loon- en prijsbijstelling 2021 toegevoegd. Volgens de minister heeft de uitspraak in het kort geding tegen het Wlz-inkoopkader, dat onder andere door de VGN en 40 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, geen gevolgen voor de omvang van het budgettair kader 2021.

  financieel kader
 3. Tijdens Prinsjesdag zijn in de Miljoenennota en de Rijksbegroting de plannen voor de zorg in 2021 gepresenteerd. De VGN beschouwt het als teleurstellend dat de waardering die de afgelopen maanden is uitgesproken voor de grote inspanningen in de zorgsector niet beter is vertaald in de plannen van het kabinet. We denken dat er komend jaar meer nodig is dan het kabinet nu voorstelt: verruim de regionaal beschikbare kaders in de Wlz, investeer in werkdrukverlichting en verhoog de tarieven voor de meest complexe vormen van gehandicaptenzorg.

  Prinsjesdag 2020
 4. In het ‘webinar Zorgtalks met Mieke Draijer’, geeft Mieke Draijer, medisch directeur van Zorggroep Alliade in Friesland haar visie op de medische as in de langdurige zorg. Ook geeft zij aan hoe dit in de praktijk werkt. Een mooi voorbeeld van hoe je de medisch generalistische zorg kunt organiseren. Dit webinar is primair gericht op de ouderenzorg, maar Alliade past de visie ook toe in de gehandicaptenzorg. Mieke Draijer is opgeleid als SO. Zorggroep Alliade levert zowel zorg aan ouderen als aan mensen met een beperking.

  portretfoto van lachende Mieke Draijer
 5. 'Breng medisch generalistische zorg voor Wlz-patiënten in één regime'. Dit adviseert de NZa in een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Medisch generalistische zorg (MGZ) is de zorg door huisartsen, Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVGs) en Specialisten Ouderenzorg (SOs). In het onderzoek brengt de NZa de complexe bekostiging hiervan in beeld en benoemt ze de belangrijkste knelpunten in de zorginkoop en toegankelijkheid. Met het advies om MGZ in één regime onder te brengen, geeft de NZa ook een analyse van de voor- en nadelen van het inkopen in de Zvw ofwel de Wlz, als input voor de discussie over toekomstbestendige positionering van MGZ. Daarnaast pleit de NZa voor verbetering van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen. De VGN is blij met de adviezen van dit onderzoek. Zij sluiten aan bij de afspraken die de VGN met andere landelijke partijen aan het maken is over MGZ en geven input aan de discussie rond de positionering van deze zorg.

  dokter en patient zitten aan tafel
 6. Er wordt hard gewerkt aan de toegang tot huisartsenzorg (algemeen medische zorg) voor mensen met een beperking. Uit eerder onderzoek van de VGN bleek dat steeds meer WLZ cliënten het zonder huisarts moeten doen. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Zorgaanbieders willen huisartsen én AVG’s beter faciliteren. De VGN werkt op landelijk niveau aan de randvoorwaarden. Binnenkort zal de VGN een themapagina lanceren waar alle informatie en goede voorbeelden over de toegang medische zorg zal worden gedeeld. Hier volgt alvast de stand van zaken.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 7. De zorgkantoren hebben op 26 juni de Nota van Inlichtingen (NVI) gepubliceerd. Hierin wordt antwoord gegeven op alle vragen die over het inkoopbeleid 2021-2023 zijn gesteld. Daarnaast zijn enkele onderdelen van het landelijke en regionale inkoopbeleid verduidelijkt of aangepast. De belangrijkste aanpassingen in het landelijk inkoopkader betreffen het schrappen van de zin over de differentiatie van de normatieve huisvestings- en investeringscomponenten (NHC/NIC)) per 2022 en het toevoegen van een paragraaf over de gevolgen van de aanhangige kortgeding procedures voor het inkoopproces.

  touw met kaartjes met uitroeptekens en vraagteken