twitter
 
 
 
VGN: 29 oktober 2012 18:03

Regeerakkoord: een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten

De VVD en de PvdA kiezen in de komende kabinetsperiode voor een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten. Ook wil het nieuwe kabinet de ondersteuning, begeleiding en verzorging per 2015 overhevelen naar de Wmo. Dit staat in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord Bruggen slaan.

Link naar artikelDiederik Samsom en Mark Rutte presenteren het regeerakkoord

Uit een eerste analyse van het nieuwe regeerakkoord blijkt dat er een kern-AWBZ overblijft  voor de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen vanaf 2015. Dit geldt voor de zorgpakketten 5 en hoger.
Andere aspecten van deze kern-AWBZ zijn:

 • een landelijke centrale voorziening met contracteerruimte;
 • regionale structuur voor inkoop met budgetplafond blijft vooralsnog bestaan;
 • indicatiestelling maakt deel uit van voorziening en wordt beperkt tot wie het echt nodig heeft;
 • een landelijk uitvoeringsorgaan krijgt opdracht de regionale variatie en spreiding in tariefstelling terug te dringen.

Wat verdwijnt er uit de huidige AWBZ?
-   ZZP4 (VG) en vergelijkbare pakketten in de gehandicaptenzorg worden per 2016 voor nieuwe cliënten  en herindicaties geschrapt (extramuralisering).
-   De extramurale verpleging wordt per 2017 overgeheveld naar de Zvw.
-  Ondersteuning, begeleiding en verzorging worden overgeheveld naar de Wmo met zeer ruime beleidsvrijheid, met de volgende fasering:

 • 2014 aanspraak dagbesteding AWBZ vervalt.
 • 2014 beperking aanspraak persoonlijke verzorging AWBZ;
 • 2015 overheveling van de extramurale zorg naar gemeentelijk domein.
Wat wil het kabinet met de stelselwijziging Jeugd?

 • De decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten gaat volgens plan (per 1/1/2015) door.
 • De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
 • Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.
 • “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening.
 • Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin.
 • De nieuwe Jeugdwet waarborgt de gemeentelijke beleidsvrijheid.
 • Elementaire kwaliteitswaarborgen voor cliënten blijven wettelijk verankerd.
 • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.
Stelselwijziging
Werken naar Vermogen
Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. Hierin wordt de herbeoordeling van jongeren die al een Wajong-uitkering hebben, geschrapt alsmede de verlaging van de uitkering voor deze groep.

Werkgeverszaken

 • De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
 • De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd.
 • Ontslagvergoedingen worden beperkt.
 • Ter compensatie voor de lagere ontslagkosten wordt de WW-premie voor werkgevers verhoogd.
 • Het kabinet zet per onmiddellijk de procedure in gang om het OVA-convenant met ingang van 1 januari 2016 op te schorten.
Andere relevante plannen

 • VN-verdrag wordt geratificeerd.
 • Het Kwaliteitsinstituut krijgt doorzettingsmacht.

De VGN gaat nader bekijken wat de gevolgen van deze plannen zijn voor de gehandicaptenzorg. We informeren u hierover zo spoedig mogelijk.

In de bijlagen vindt u het regeerakkoord 'Bruggen slaan' en de CPB-analyse.

Reacties

In de hele discussie over extramuraliseren wordt er vanuit gegaan dat de oplopende nummering van de ZZP's betekenis heeft waar het gaat om de 'zwaarte'. In de opbouw van de ZZP's hebben om en om de behoefte aan begeleiding/structuur en de behoefte aan verzorging/verpleging een toenemende complexiteit. Cliënten met fors NAH die redelijk mobiel zijn worden niet zwaarder geindiceerd als LG4, terwijl bij hen ernstige problemen rond regievoering, inrichten eigen leven, etc. kunnen spelen. Cliënten met LG5 hebben forse lichamelijke handicap, maar zijn veelal prima in staat de eigen regie te voeren. In dat licht lijkt het mij logischer om vanuit een andere ordening te bekijken, voor welke indicaties overgang naar gemeente cq. extramuralisatie haalbaar is en voor welke indicaties dat juist onwenselijk is. Zeker nu het regeerakkoord aangeeft extra middelen in te gaan zetten voor de versterking van de wijkverpleging.

Ik deel de bovenstaande conclusie en zorg. Hetzelfde geldt ook voor mensen met een psychiatrische beperking zoals, in het geval van mijn zoon, autisme. Ook hiervoor geldt het moeilijk kunnen voeren van eigen regie in belangrijke levensgebieden. Zorg die niet aanwezig is (zorg op afroep werkt als daartoe het inzicht ontbreekt) leidt tot ernstige verwaarlozing en vereenzaming. Inclusie? Vergeet het maar. Zelf werkgevers zijn nog niet te porren, zelfs met een zak geld nog niet. Daarnaast hebben mensen met NAH of zoals mijn zoon niet direct zichtbare handicaps en is er sprake van moeilijk verstaanbaar gedrag. Zelfs meestal voor de professional.

Uiteraard bedoel ik: zorg op afroep werkt NIET! Al met al vind ik dat het regeerakkoord geen blijk geeft van beleid d.w.z. regeren/besturen. Men '...gunt elkaar iets...', '..er is uitgeruild..'. Dat riekt m.i. meer naar koehandel!

Wanneer gaan zorginstellingen nu eens goede ondersteuning bieden voor ASS? geen uurtje factuurtje maar in een dorps, stad of wijk kern, goede ondersteuning in de thuissituatie, zoals koken huishoudelijke verzorging etc in combinatie met begeleiding. Geclusterd in een wijk met 24 uurs zorg op afroep ; met voor cliënten met ASS bekende gezichten. Dus niet alleen maar met cliënten praten een uurtje, hoe is het vandaag; maar juist mee helpen of regie overnemen van de praktische zaken. motiveren, stimuleren tot activiteiten , overnemen of/en toezien op persoonlijke verzorging. Eet hij voldoende en verantwoord, hoe zit het met zijn kleding, en het douchen is dit voldoende etc etc. Dit met een kern van vaste begeleiders Allah buurtzorg maar dan ook alles bieden door 1 persoon . HH verz /Pv verzorging en begeleiding, anders trekken deze cliënten het niet. En bij calamiteiten 24 direct oproepbaar kunnen zijn Dit zou ideaal zijn voor cliënten met ASS Moet toch niet zo moeilijk zijn!

@Hanna Het zou ideaal zijn als mensen met ASS begeleiding en verzorging konden krijgen van één en dezelfde persoon. Zoals kinderen dat van hun ouder(s) krijgen dus. Maar het is niet realistisch te denken dat dit uitvoerbaar is en zeker niet met daarbij 24 uurs oproepbaarheid. Of je moet het als moeder zelf (blijven) doen en ik weet uit ervaring dat dit praktisch niet te doen is. Dit staat los van het feit dat ook ik mij zorgen maak over hoe de nieuwe plannen in de praktijk gaan werken. Het kost me nu (en al jaren) moeite genoeg om de juiste begeleiding en afstemming op de omgeving te regelen zonder mezelf compleet voorbij te lopen. Ik ben bang dat het er niet beter op gaat worden.

Wijkgericht werken zal in een stroomversnelling moeten komen. Dat houd in dat de zorgbieders ( in plaats van aan-bieders) vanuit de diverse geledingen zoals VG, GGZ, V&V ,Fokus Wonen, Wijk ( thuis)zorg, Huisartsen, enz... noodzakelijkerwijs met elkaar gaan afstemmen en kennis, tijd en capaciteit beschikbaar stellen op basis van de vragen van mensen uit de wijk. Ook de woningcorporaties kunnen daarbij van nut zijn, die werken vaak al uitstekend wijkgericht en hebben de infrastuctuur voor een goede zorg en dienstverlening eigenlijk al op de plank liggen. Wijkwerkmaatschappijen die de algehele regie en organisatie op zich nemen zou een moelijkheid zijn. Het is bij dit plan wel noodzakelijk dat de diverse geldstromen meer gestoomlijnd gaan worden en dat budgetten van de zorgbieders transparant en onderling uitwisselbaar zijn. Hier liggen ook kansen en mogelijkheden. Betrek daarbij de zorgvragende zoveel mogelijk en maak deze mede regiseur van de zorg en ondersteuning op maat.

Want een idiotie, ZZP 4 extramuraliseren. Moet mijn zus, syndroom van Down IQ 50, aan één oog blind en slechthorend met haar ZZP 3 dan maar naar het Leger des Heils als er geen instelling meer voor haar is???? En mijn vader van 82, volledig rolstoelafhankelijk, incontinent en Parkinson maar ZZP 4, moet ik die ook maar voor de deur leggen van datzelfde leger?

Blijkbaar hebben Diederik en Mark geen ouders die zorg nodig hebben anders dachten ze hier wel hier anders over. Mijn vader heeft door een CVA een hersenbeschadiging opgelopen en kan niet thuis wonen (mijn moeder heeft het een jaar geprobeerd en vervolgens zichzelf verwaarloosd) dus zijn we bezig met een ZZP4 om dan te horen dat deze waarschijnlijk wordt afgeschaft en hij weer naar huis moet? Daar gaan zowel mijn moeder als vader aan onderdoor. Onbegrijpelijk, de regering gooit 800 miljoen overboord met het onderzoek naar de aanschaf van een JSF die nog eens miljarden gaat kosten en de zorg en vooral de ouderen worden de dupe van deze regering die onbegrijpelijke keuzes maakt. Wanneer komt Nederland hiertegen in opstand?

Waar altijd aan voorbij wordt gegaan is het volgende; de planningen en ramingen wat betreft bezuinigingen komen NOOIT UIT, want; -voor dergelijke veranderingen zijn er weer meer managers, platforms, denktanken, overstructuren noem maar op nodig en die mensen komen niet voor een appel en een ei. -er onstaan nieuwe problemen die weer opnieuw geld kosten -de aannames omtrent mogelijkheden van mantelzorgers kloppen niet (woon zelf 300 km van mijn verstandelijk gehandicapte zus met een ZZP 4 af -er wordt ook in een nieuw systeem vast wel weer misbruik gemaakt van allerlei regels,

vragen we toch gewoon met z'n allen ZZP 5 aan? gelijk weer werkverschaffing voor CIZ anders staan die op den duur ook maar op straat. en een ''pil van Drion'' waar kan ik die halen? Zijn we gelijk van een hoop problemen af.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld