Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 is nu een veldnorm

Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1
Omslag van het kerndocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Twee jaar lang werkte de sector onder leiding van een stuurgroep met een onafhankelijke voorzitter aan de vernieuwing van het kwaliteitskader, vanuit een gedeelde visie op persoonsgerichte zorg. De stuurgroep bestaat uit Ieder(in), LSR (cliëntenorganisaties), NVAVG, V&VN, NIP/NVO (beroepsgroepen), ZN (zorgkantoren), VGN, en IGZ. VWS en Zorginstituut zijn betrokken als waarnemer.

Vernieuwing

In 2016 is het vernieuwde kwaliteitskader door 24 zorgaanbieders uitgeprobeerd in proeftuinen. Een externe evaluatie bevestigde dat het kader zorgt voor kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Staatsecretaris Van Rijn sprak eerder al publiekelijk zijn tevredenheid uit over het kader.

Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

Het kader bevat vier bouwstenen. De eerste bouwsteen heeft betrekking op het zorgproces rond de individuele cliënt. Medewerkers gaan in gesprek met iedere cliënt en verankeren de uitkomsten in een ondersteuningsplan. De tweede bouwsteen staat voor de cliëntervaringen, de derde voor zelfreflectie in teams. Die gaan zelf na hoe ze op basis van de uitkomsten van de eerste twee bouwstenen de zorg en ondersteuning kunnen verbeteren.

Zichtbare Kwaliteit

Zorgaanbieders bundelen vervolgens de opbrengst die de eerste drie bouwstenen opleveren in een bondig kwaliteitsrapport. Dit rapport is de vierde bouwsteen. Het geeft antwoord op vragen als ‘wat gaat goed, wat kan beter en hoe gaan we dat doen?’. Het openbare kwaliteitsrapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd, is voor de zorgaanbieders een goede basis voor het (intern) gesprek met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, over de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de organisatie. Er vindt een externe visitatie plaats over het kwaliteitsrapport, dat geschikt is om verantwoording af te leggen naar onder andere de IGZ en het zorgkantoor.  

De sectorbrede implementatie van het vernieuwde kwaliteitskader is inmiddels in volle gang. De stuurgroep blijft met zorgaanbieders werken aan de verdere ontwikkeling en heeft hiervoor een ontwikkelagenda opgesteld. Het kerndocument vernieuwd kwaliteitskader is inmiddels digitaal beschikbaar (zie bijlage). 

In Markant staat een reportage over de invulling van het Kwaliteitskader bij De Parabool, één van de 24 proeftuinen voor het vernieuwde kwaliteitskader.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail