Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning. 

boeken publicaties vgn in boekenkast

Zelfsturing

Ze raken verstrikt in regels en voelen de druk van managers, wetgevers en financiers: de professionals. Ze kunnen daardoor niet meer doen waarin ze goed zijn en raken gedemotiveerd en opgebrand. Tijd om weer meer regie aan de professional te geven.
Dit boek gaat over hoe je zelfsturing in je organisatie krijgt en niet specifiek over zelfsturende teams. De basis van zelfsturing ligt bij de professional. Maar het gaat ook over samenwerking, want bijna niemand werkt als solist. Het betekent een radicale breuk met het verleden waarin teams en professionals wachten op ‘instructies van de baas’. Het is het tegenovergestelde: maximale ruimte krijgen en pakken, initiatief nemen, zelf beslissen en uitvoeren. Een beetje ongehoorzaam kunnen zijn, kortom.
Dat gaat niet vanzelf. De auteurs beschrijven tien pijlers van zelfsturing. Het begint met gedragen visie op zelfsturing: waarom willen we dat de professional het stuur pakt? Want als het een doel op zichzelf is, dan is het gedoemd te mislukken.

Chris Peek en Véronique Willems, Professionals aan het stuur, 10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie. Breda Expertboek 2019. ISBN 978-94-92926-37-1.

Gedragsproblemen

Tubereuze sclerose complex (TSC) is een aangeboren, ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door een verandering in het DNA. Het behoort tot de groep ‘neurocutane aandoeningen’ waarbij een combinatie van huid- en neurologische afwijkingen voorkomt. Doordat TSC invloed kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen, kan hersenschade ontstaan. Met als gevolg epilepsie, een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
Op dat laatste ligt het zwaartepunt van dit boek. Niet corrigeerbaar zijn, dwangmatigheid, contactstoornissen en onvoorspelbaarheid vormen de kern van de gedragsproblemen. Ook agressie komt veel voor. De auteurs v zijn lid van het expertiseteam TSC en Gedrag. Het team wordt vaak ingeschakeld bij complexe casussen met een combinatie van medische en psychische problemen. Vaak worden medische oorzaken van gedrag over het hoofd gezien. Verminderen van frustratie en eenduidige communicatie zijn belangrijk bij de begeleiding van mensen met TSC. Daarvoor zijn verschillende begeleidingsstijlen voorhanden. Het boek is bestemd voor verzorgers en hulpverleners, maar kan ook waardevol zijn voor geïnteresseerde ouders.

Leonore Kuijpers-de Blieck, Johan Mulder, Richard Slinger, TSC in de verschillende levensfasen, Achtergronden, uitleg en praktische adviezen bij psychische en gedragsproblemen. Rotterdam Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland.  ISBN 978 90 824381 0 9

Meedoen

‘Willen we een samenleving waarin iedereen prettig oud kan worden, dan begint dit met ervoor te zorgen dat mensen tot aan het einde van hun leven mee kunnen blijven doen’, Dit zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO in deze publicatie. Daarvoor is het ook nodig, vervolgt ze, om te investeren in wijken als leefgemeenschap en in woonconcepten die zelfstandigheid bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Dat is in een notendop de kern van deze publicatie.
Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar alle kwetsbare groepen die zorg in de buurt nodig hebben. Het lukt maar moeilijk om dit goed te organiseren. Dat komt vooral doordat de samenwerking tussen verschillende partijen hard nodig is, maar stroef verloopt. ‘We kunnen er niet omheen dat mensen met een beperking er flink op achteruit zijn gegaan in het sociaal domein’, zegt Illya Stoffer van Iederin hierover. Hoe het beter kan, daar geeft deze publicatie veel ideeën over: van anders organiseren tot inzet van nieuwe technologieën.

Marleen van Essen (eindred.), Zorg in de buurt. Amsterdam Coincide 2019. Gratis downloaden op coincide.nl.

Onderzoek

In dit verhaal vertellen de hoofdpersonen over het programma Gewoon Bijzonder. Dit zijn ZonMw, de programmacommissie, de ervaringsdeskundige, de onderzoeker, de gemeente en de zorgprofessional. Gewoon Bijzonder moet kennis en inzichten opleveren om mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking, of niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen. Zodat zij een gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden.
Dit gebeurt met onderzoek. In het programma wordt geld gegeven aan projecten die helpen om de zorg te verbeteren. In de eerste fase stond de samenwerking voorop. Doordat zoveel partijen betrokken zijn, is dat nog niet zo’n makkelijke opgave. Ook werden in deze fase verschillende subsidieoproepen gedaan. Deze gingen over thema’s als mensen met een licht verstandelijke beperking die met justitie in aanraking zijn gekomen, ernstige meervoudige beperking, zorg in de gemeente en samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen. In totaal kregen 32 projecten uiteindelijk subsidie. Inhoudelijke informatie hierover staat niet in deze publicatie, maar wel op het kennispleingehandicaptensector.nl.

Gewoon Bijzonder, Tussentijdse rapportage. Den Haag ZonMw 2019. Gratis downloaden op zonmw.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: