Lid worden van VGN

Het VGN-lidmaatschap staat open voor alle rechtspersonen-organisaties die professionele zorg, ondersteuning en jeugdhulp bieden aan mensen met een beperking en de gemeenschappen of netwerken waarvan zij deel uitmaken en zich houden aan de lidmaatschapscriteria, ongeacht de rechtsvorm en leveringsvorm en die voldoen aan de eisen en regels met betrekking tot het (verkrijgen van het) lidmaatschap van de vereniging, welke nadere eisen en regels zijn of worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

De lidmaatschapscriteria zijn: 

 • de geldende wet- en regelgeving; 
 • de Governancecode Zorg 2022 dan wel een daarvoor in de plaats gekomen nieuwe versie; 
 • het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 of een daarvoor in de plaats gekomen nieuwe versie (Wlz) dan wel de kwaliteitskaders die worden gebruikt in de Wmo/Jeugdwet; 
 • een voor de geboden zorg en ondersteuning passende cao, met inachtneming van artikel 1:2 werkingssfeer en ontheffing van de cao gehandicaptenzorg of een daarvoor in de plaats komend artikel. 

Procedure

Een organisatie die lid wil worden van de Vereniging dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het Bestuur onder overlegging van: 

 • een exemplaar van de statuten; 
 • een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel; 
 • een overzicht van alle organisaties die verbonden zijn aan/met de organisatie (bijvoorbeeld BV’s, andere stichtingen, holding, etc.); 
 • de laatst vastgestelde jaarrekening van de organisatie; 
 • de toelating op grond van de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen), dan wel een Wtza-vergunning, indien verzekerde zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verleend; 
 • de bescheiden waaruit de toepassing van de Zorgbrede Governancecode door de organisatie blijkt, zoals de reglementen en het onderdeel Governance uit de jaarverantwoording Zorg; 
 • een overzicht welke cao wordt toegepast; 
 • het meest recente kwaliteitsrapport (Wlz-zorg) dan wel een overzicht welk kwaliteitskader wordt gebruikt in de Wmo/Jeugdwet. 

Op grond van de informatie wordt door het Bestuur besloten of de organisatie wordt toegelaten als lid en daarnaast wordt de hoogte van de contributie bepaald.

Contributie

Voor 2024 worden de lidmaatschapskosten als volgt berekend: de contributiepercentages zijn 0,087% over de GHZ-gerelateerde omzet tot 86 miljoen en 0,0696% over het meerdere (tot een maximum van € 286.000,-). De minimale contributie bedraagt € 2.300,-. 

De VGN heeft met Buma/Stemra, Videma en FilmService overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de auteursrechten. De (jaarlijkse) bijdrage hiervoor wordt, na ontvangst van de facturen van de organisaties door de VGN omgeslagen over al haar leden. Ook hier vormen de GHZ gerelateerde inkomsten contributiejaar -/-2 de basis.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Liefhebber, gliefhebber@vgn.nl of 030-27 39 785.