Lid worden van VGN

Het VGN-lidmaatschap staat open voor alle organisaties die gehandicaptenzorg bieden en zich houden aan de lidmaatschapscriteria, ongeacht de rechtspersoon en leveringsvorm. De lidmaatschapscriteria zijn: de Governancecode Zorg, het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (Wlz) dan wel de kwaliteitskaders die worden gebruikt in de Wmo/Jeugdwet en een voor de geboden zorg en ondersteuning passende cao.

Procedure

Een organisatie die lid wil worden dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur onder overlegging van:

  • een exemplaar van de statuten;
  • een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • een overzicht van alle organisaties die verbonden zijn aan/met de zorgorganisatie (bijvoorbeeld BV’s, andere stichtingen, holding, etc.);
  • de laatst vastgestelde jaarrekening van de organisatie;
  • de toelating op grond van de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen) indien verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt verleend;
  • de bescheiden waaruit de toepassing van de Zorgbrede Governancecode door de organisatie blijkt, zoals de statuten, reglementen en het onderdeel Governance uit de jaarverantwoording Zorg;
  • een overzicht welke cao wordt toegepast;
  • het meest recente kwaliteitsrapport (Wlz-zorg) dan wel een overzicht welk kwaliteitskader wordt gebruikt in de Wmo/Jeugdwet.

Op grond van de informatie wordt besloten of de organisatie wordt toegelaten als lid en daarnaast wordt de hoogte van de contributie bepaald.

Contributie

Voor 2023 worden de lidmaatschapskosten als volgt berekend: de contributiepercentages zijn 0,087% over de GHZ-gerelateerde omzet tot 78 miljoen en 0,0696% over het meerdere (tot een maximum van € 260.000). De minimale contributie bedraagt € 2.100.

De VGN heeft met Buma/Stemra, Videma en FilmService overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de auteursrechten. De (jaarlijkse) bijdrage hiervoor wordt, na ontvangst van de facturen van de organisaties door de VGN omgeslagen over al haar leden. Ook hier vormen de GHZ gerelateerde inkomsten contributiejaar -/-2 de basis.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Liefhebber, gliefhebber@vgn.nl of 030-27 39 785.