Lid worden van VGN

De vereniging kent leden en buitengewone leden. Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen die één of meer instellingen en/of voorzieningen (doen) exploiteren die werkzaam zijn op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

Buitengewone leden kunnen zijn rechtspersonen die werkzaam zijn op een terrein dat nauw verwant is aan het doel van de vereniging.

Procedure

Een rechtspersoon die lid wil worden dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur onder overlegging van:

  • een exemplaar van zijn statuten
  • een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening
  • de toelating(en) op grond van de wet Toelating Zorginstellingen
  • een overzicht van de governancestructuur en de naleving van de Zorgbrede Governancecode
  • een opgave van alle instellingen en voorzieningen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden worden geëxploiteerd en
  • de overige bescheiden als verzocht door het bestuur waaruit genoegzaam blijkt, dat aan de criteria voor het lidmaatschap en de daaraan verbonden verplichtingen wordt voldaan.
  • Over aanvragen tot lidmaatschap wordt binnen drie maanden beslist door het bestuur.

Contributie

De lidmaatschapskosten worden als volgt berekend: Het contributiepercentage bedraagt 0,087% (1e staffel: omzet tot 75 mln) en 0,0696% (2e staffel: voor omzetdeel boven 75 mln) exclusief de door te berekenen kosten overeenkomsten buma/videma over de som der bedrijfsopbrengsten gerelateerd aan de gehandicaptenzorg. De minimumcontributie bedraagt 2.000,- EUR per jaar. De maximumcontributie bedraagt 250.000,- EUR per jaar. Kosteloos lidmaatschap heeft de VGN niet.

VGN heeft met Buma/Stemra en Videma overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de auteursrechten. De (jaarlijkse) bijdrage hiervoor wordt, na ontvangst van de facturen van beide organisaties door de VGN omgeslagen over al haar leden. Ook hier vormen de GHZ gerelateerde inkomsten contributiejaar -/-2 de basis.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Liefhebber, gliefhebber@vgn.nl of 030-27 39 785.