Achtergrond

Renseigneringsregeling: wat & hoe?

Leestijd: 2 minuten
10 februari 2023

Zorgaanbieders zijn per 1 februari 2023 verplicht om het BSN-nummer en de individuele omzet van een ZZP'er over te dragen aan de Belastingdienst. Omdat zorgorganisaties soms honderden ZZP'ers in 2022 ingezet hebben, levert dit veel administratieve lasten op. Dit maakt de renseigneringsverplichting een blok aan het been voor zorgaanbieders én ZZP'ers.

administratievelastenverlichtingsociaaldomein

Renseigneringsverplichting extra last

Voor zorgaanbieders is de tijd voor financiële verantwoording over 2022 inmiddels van start gegaan. Als VGN krijgen we diverse signalen binnen over de renseigneringsverplichting. Omdat veel zorgorganisaties op ad-hoc basis ZZP'ers inzetten voor losse diensten, hebben zij logischerwijs tientallen, zo niet honderden ZZP'ers over de vloer. Gevolg van al die losse diensten is dat de renseigneringsverplichting zorgaanbieders dwingt om van al die ZZP'ers de individuele omzet in te dienen. Daarnaast moet het BSN-nummer opgehaald worden en overgedragen worden aan de Belastingdienst. Het BSN-nummer registeren was voorheen niet toegestaan, daarom beschikken veel zorgaanbieders dan ook niet over die persoonsgegevens. Om nu de omzet per ZZP'er én het BSN-nummer in te kunnen dienen bij de Belastingdienst, vragen zorgaanbieders deze gegevens in voorkomende gevallen op bij de intermediair. Echter: bemiddelingsbureaus hebben geen BSN-nummers staan van aangesloten ZZP'ers, omdat ze daar geen wettelijke AVG-grondslag voor hebben. Dit maakt het lastig om aan het verzoek te voldoen.

Wat is het probleem?

In december 2022 werd het zorgaanbieders duidelijk dat in het Belastingplan 2021 een wijziging is opgenomen met ver strekkende consequenties. In artikel 22a Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001  – dat per 1 januari 2022 in werking is getreden – staat een aangepaste verplichting tot het melden van bepaalde 'Uitbetaalde Bedragen aan Derden' aan de Belastingdienst. Deze verplichting heeft verregaande gevolgen voor uitbetalende zorgaanbieders (in het geval dat zij opdrachtgever zijn en in dit kader gegevens moeten aanleveren bij de Belastingdienst) en voor zorgverleners die zijn ingehuurd en bij hun opdrachtgevers extra persoonsgegevens moeten aanleveren, die vervolgens door de opdrachtgevers moeten worden doorgeven aan de Belastingdienst.
Deze verplichting gaat namelijk over bedragen die betaald zijn aan anderen dan werknemers, die aan hen geen btw in rekening brengen (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling). Dat is bijvoorbeeld het geval in alle situaties dat een huisartsenpraktijk een waarnemend huisarts inhuurt. In de zorg een veelvoorkomende situatie, waardoor deze verplichting grote gevolgen heeft.

Ook accountantskantoren niet op de hoogte van nieuwe regeling

Veel accountantskantoren die voor zorgaanbieders werken, waren niet op de hoogte van de impact van dit gewijzigde Belastingplan en hebben hun klanten daar dan ook niet in een eerder stadium over geïnformeerd. Daarbij komt dat de Belastingdienst de zorgverenigingen noch de accountants noch de belastingplichtigen actief gewezen heeft op deze impactvolle wijziging. Ook bleek afgelopen december dat de informatie die door de Belastingdienst hierover is gepubliceerd moeilijk vindbaar is én op punten onduidelijk, inconsistent en onvolledig. Daardoor ontstonden verschillende interpretaties van de toepassing van de verplichting, ook bij verschillende accountantskantoren.

Gevolg

Dit heeft als gevolg dat in 2022 bij het inhuren van zorgverleners niet alle gegevens zijn verzameld die nodig zijn voor deze verplichting (met name BSN en geboortedata). Die gegevens zouden dan nu met terugwerkende kracht alsnog moeten worden verzameld voor alle uitbetalingen over belastingjaar 2022. Een nieuwe, tijdrovende administratieve last die ten koste gaat van cliënten- en patiëntenzorg.

Brief aan de staatssecretaris: wat vragen we?

Als vertegenwoordigers van zorgaanbieders vragen we in de gemeenschappelijke brief aan Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) dat de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van deze gegevens. De brief is 26 januari jl. verzonden namens ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, NVM, NVvP, NVZ, ONT en VGN.
Gezien de tijdsdruk willen we snel de uitspraak dat in ieder geval voor belastingjaar 2022 de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van de gegevens zodat we de lasten van het verzamelen van alle gegevens met terugwerkende kracht kunnen besparen. 
Concreet:

  1. Wij vinden dat de zorg niet onder deze verplichting zou moeten vallen. Vanwege de veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel zwaar geraakt door deze verplichting. Het is van het grootste belang om de administratieve lasten in de zorg juist terug te dringen.
  2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote administratieve lasten. Bij de praktijkhouders die moeten uitvragen en bij de waarnemers die aanleveren. We vinden dit een onredelijk beroep op de kostbare tijd van zorgaanbieders en zorgverleners.
  3. Er worden privacygevoelige gegevens opgevraagd. Dat vergt een zorgvuldige manier van uitwisselen en opslaan. Wij vinden het niet proportioneel om voor deze belastingverplichting privacygevoelige gegevens te verzamelen.
  4. De Belastingdienst heeft zelf verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet.

De verzonden brief is als bijlage bij dit artikel gevoegd.

Tip: maak bezwaar bij uw belastinginspecteur

In de afgelopen periode hebben diverse zorgaanbieders (ook in de gehandicaptenzorg) zelfstandig bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst. In hun bezwaar gaven zij aan dat, ondanks enorme inzet, het hen niet lukt tijdig de gegevens te verzamelen en te verstrekken. Ook de onduidelijkheid van de toepassing van de AVG op het aanleveren van de vereiste gegevens, geeft aanleiding tot het gemaakte bezwaar.
Inmiddels weten we dat bezwaar aantekenen loont: diverse zorgaanbieders hebben uitstel gekregen.

 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner