Nieuws

Actueel
  1. Begin juli is het wetsvoorstel Zorg en dwang bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet bepaalt onder andere waar, wanneer en onder welke voorwaarden vrijheidsbeperkingen mogen worden toegepast. De wet zorg en dwang sluit qua termen en procedures beter aan bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie dan de nu geldende Wet Bopz.

  2. Afgelopen voorjaar heeft het Ministerie van VWS het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg aan de VGN ter consultatie voorgelegd (zie bijlage 1,2, 3a en 3b). Deze wet beoogt een integrale regeling te geven van de rechtspositie van de cliënt. Met de komst van dit wetsvoorstel worden een aantal huidige wetten (Kwaliteitswet, Wgbo, Klachtwet, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, Wtzi) ingetrokken. De Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) hebben gezamenlijk een reactie gegeven op het wetsvoorstel (zie bijlage 4).

  3. De VGN heeft een brancherapport uitgebracht. Met dit rapport maakt de VGN de gehandicaptenzorg transparant. Het geeft onderbouwd een beeld wat de sector doet met de haar beschikbaar gestelde publieke middelen. Uit dit Brancherapport Gehandicaptenzorg 2008 blijkt dat de gehandicaptenzorg in de jaren 2002 tot en met 2007 gestaag is gegroeid.

  4. Deze handreiking beschrijft wat de gronden kunnen zijn voor het niet aangaan dan wel beëindigen van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met de cliënt. Daarbij is onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke en financiële gronden. Aan de hand van casussen, afkomstig uit de sector zelf, wordt de theorie verder verduidelijkt.

  5. Folder Jaarurensystematiek

    Nieuws

    In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari 2009 het werken met de jaarurensystematiek (JUS) het uitgangspunt wordt.