Nieuws

Actueel
  1. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplichtingen opleggen aan zorgaanbieders of zorgverzekeraars die aanmerkelijke marktmacht (AMM) hebben.

  2. Zorgaanbieders die willen fuseren moeten hun voornemen melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa is onder meer voor zorginstellingen de toezichthouder voor concentraties.

  3. De Hoge Raad heeft op 1 juni 2007 het oordeel van het gerechtshof te Den Bosch over de aanbestedingsplicht van het Amphia Ziekenhuis vernietigd (zie bijgevoegde uitspraak . Deze is met conclusie van de advocaat generaal ook te vinden op www.rechtspraak.nl onder HR nummer LJN: AZ9872). In de toelichting leest u meer over de betekenis van deze uitspraak voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

  4. Leden van de VGN sluiten veelal een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met hun clienten. In 2007 zijn er ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn op deze contractuele relatie. In de notitie worden deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de contractuele relatie toegelicht.

  5. Op 16 februari 2007 heeft de rechtbank Breda in kort geding uitspraak gedaan over het eindigen- door enkel tijdsverloop- van een zorgovereenkomst tussen een aanbieder van gehandicaptenzorg en zijn client. Er is geen geneeskundige behandelingsovereenkomst. De rechter heeft geoordeeld dat de overeengekomen bepaling dat de overeenkomst door tijdsverloop eindigt, nietig is wegens strijd met de goede zeden. Daarom is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De rechter past analoog de bepalingen over opzegging uit de Wgbo toe. Behoudens gewichtige redenen mag de hulpverlener de overeenkomst niet opzeggen. In dit kort geding is de zorgaanbieder er niet in geslaagd om aan te tonen dat er sprake is van gewichtige redenen.

  6. Op 15 februari 2007 heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in de zaken van de VGN tegen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). De rechter heeft tegelijk met de voorlopige voorziening ook uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Zie naast de uitspraak ook de toelichting van KBS advocaten en de VGN