Nieuws

Actueel
 1. De Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is verschenen. De handreiking moet voldoende aanknopingspunten bieden om een (niet)reanimatiebeleid te vormen, of om bestaand beleid, indien nodig, aan te passen.

  Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 2. Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om ongewenste/onvoorziene effecten van de aanbesteding van de huishoudelijke hulp bij te stellen. Het rapport van bureau Significant hierover is gereed (bijlagen). In het rapport staan haalbare varianten (andere vormen) van "beleidsrijk" aanbesteden voor gemeenten. De VGN herkent in het rapport varianten, die deels ingaan op de ongewenste effecten voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, die in onze brief van 16 april 2007 staan (bijlage). De VGN bereidt een reactie voor naar de Vaste Kamercommissie van VWS voor het Algemeen Overleg van 4 oktober 2007 over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin dit rapport besproken wordt. Hierover informeren wij u nader op een later tijdstip.

 3. De kort geding rechter te Maastricht heeft op 30 augustus uitspraak gedaan in de zaak tussen een Limburgse thuiszorgorganisatie (COTL) en zorgkantoor CZ. De rechter heeft de eis van (COTL) dat zijn AWBZ budget opgehoogd moest worden - zijn overproductie betaald moest worden -afgewezen. De rechter kijkt naar het contract en de omstandigheden waaronder dit tot stand is gekomen via de aanbesteding. COTL had na de aanbesteding een bescheiden productieafspraak en deze was niet toereikend voor de nieuwe clienten die COTL daarna in zorg was gaan nemen. De rechter oordeelde dat de productieafspraak tussen partijen bindend is. Er zijn geen aanwijzingen dat CZ de overproductie hoeft te vergoeden. COTL had zich volgens de rechter moeten realiseren dat deze na de aanbesteding maar een bescheiden productieafspraak had en had maatregelen moeten nemen. De rechter staat COTL ook niet toe om de zorg aan de nieuwe cliƫnten af te breken. Zie in bijlage uitspraak rechtbank Maastricht

 4. Prestatie-eisen AWBZ

  Nieuws

  In dit document beschrijft het Bouwcollege de prestratie-eisen waaraan nieuwbouw in de AWBZ moet voldoen.

 5. De NMa kan onderzoek doen naar overtredingen van de Mededingingswet. De NMa ziet erop toe dat het kartelverbod niet wordt overtreden. Kartels zijn afspraken tussen ondernemingen die erop gericht zijn of tot gevolg hebben dat de concurrentie merkbaar beperkt wordt. Na een klacht of op grond van signalen kan de NMa besluiten onderzoek te gaan doen. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg vallen onder het toezicht van de NMa. De NMa kan een zorgaanbieder onaangekondigd bezoeken. Voor de zorg heeft de NMa richtsnoeren gemaakt, die inmiddels zijn herzien (2004/2006). Hierin staat welke afspraken zorgaanbieders onderling wel en niet kunnen maken. (zie voorbeelden van verassingsbezoek en actielijst voor bedrfijfsbezoek NMa). De NMa heeft zelf ook een brochure uitgebracht over haar bevoegdheden. (bijlage).

 6. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplichtingen opleggen aan zorgaanbieders of zorgverzekeraars die aanmerkelijke marktmacht (AMM) hebben.

 7. Zorgaanbieders die willen fuseren moeten hun voornemen melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa is onder meer voor zorginstellingen de toezichthouder voor concentraties.