Nieuws

Actueel
 1. De Hoge Raad heeft op 1 juni 2007 het oordeel van het gerechtshof te Den Bosch over de aanbestedingsplicht van het Amphia Ziekenhuis vernietigd (zie bijgevoegde uitspraak . Deze is met conclusie van de advocaat generaal ook te vinden op www.rechtspraak.nl onder HR nummer LJN: AZ9872). In de toelichting leest u meer over de betekenis van deze uitspraak voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

 2. Leden van de VGN sluiten veelal een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met hun clienten. In 2007 zijn er ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn op deze contractuele relatie. In de notitie worden deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de contractuele relatie toegelicht.

 3. Op 16 februari 2007 heeft de rechtbank Breda in kort geding uitspraak gedaan over het eindigen- door enkel tijdsverloop- van een zorgovereenkomst tussen een aanbieder van gehandicaptenzorg en zijn client. Er is geen geneeskundige behandelingsovereenkomst. De rechter heeft geoordeeld dat de overeengekomen bepaling dat de overeenkomst door tijdsverloop eindigt, nietig is wegens strijd met de goede zeden. Daarom is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De rechter past analoog de bepalingen over opzegging uit de Wgbo toe. Behoudens gewichtige redenen mag de hulpverlener de overeenkomst niet opzeggen. In dit kort geding is de zorgaanbieder er niet in geslaagd om aan te tonen dat er sprake is van gewichtige redenen.

 4. Op 15 februari 2007 heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in de zaken van de VGN tegen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). De rechter heeft tegelijk met de voorlopige voorziening ook uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Zie naast de uitspraak ook de toelichting van KBS advocaten en de VGN

 5. Zorgcontractering 2007

  Nieuws

  De komende periode krijgt u weer te maken met één of meer contracteerrondes tussen uw zorginstelling en het zorgkanto(o)r(en) voor het maken van productieafspraken voor 2007. Mogelijk is dit proces inmiddels zelfs al gestart. Evenals in vorige jaren wil de VGN u hiervoor graag faciliteren. De VGN heeft het adviesbureau Bestuur en Management Consultants (BMC) ingeschakeld om, met medewerking van een aantal leden van de Adviescommissie Financieel Economische Aangelegenheden (AFEA), na te gaan wat er in 2006 heeft gespeeld bij onze leden en om vooruit te blikken naar 2007. BMC heeft de opgedane ervaringen met betrekking tot de zorgcontractering in een notitie vastgelegd. Wij bieden u graag de VGN-notitie met de ZN-bijlage aan. Wij verwachten dat de notitie ondersteunend is voor het proces van de zorgcontractering. Wij realiseren ons echter dat er verschillen zijn tussen onze leden en daarmee aan hun behoefte om gefaciliteerd te worden voor de zorgcontractering voor 2007. Wij zouden niettemin graag uw ervaring en aanbevelingen voor deze notitie willen vernemen. Uw input kunnen wij gebruiken voor het volgende jaar. U kunt deze sturen naar mevrouw T. Donga (tdonga@vgn.org) en mevrouw C. Vermolen (cvermolen@vgn.org). Aankomend voorjaar evalueert het bureau van de VGN, gelijk voorgaande jaren, de zorgcontractering 2007. Over de resultaten daarvan wordt u geïnformeerd.

 6. Vragen over Wmo en aanbesteden

  Nieuws

  Gemeenten zijn sinds juli 2006 aan de slag met aanbestedingen. In dit artikel staan antwoorden op vragen van leden over het aanbesteden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.