Nieuws

Actueel
 1. Op 15 februari 2007 heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in de zaken van de VGN tegen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). De rechter heeft tegelijk met de voorlopige voorziening ook uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Zie naast de uitspraak ook de toelichting van KBS advocaten en de VGN

 2. De VGN heeft de werkingssfeer van de Wgbo voor de gehandicaptensector afgebakend. In onderstaande bijlagen treft u de toelichting en het onderzoek aan.

 3. Zorgcontractering 2007

  Nieuws 12 oktober 2006

  De komende periode krijgt u weer te maken met één of meer contracteerrondes tussen uw zorginstelling en het zorgkanto(o)r(en) voor het maken van productieafspraken voor 2007. Mogelijk is dit proces inmiddels zelfs al gestart. Evenals in vorige jaren wil de VGN u hiervoor graag faciliteren. De VGN heeft het adviesbureau Bestuur en Management Consultants (BMC) ingeschakeld om, met medewerking van een aantal leden van de Adviescommissie Financieel Economische Aangelegenheden (AFEA), na te gaan wat er in 2006 heeft gespeeld bij onze leden en om vooruit te blikken naar 2007. BMC heeft de opgedane ervaringen met betrekking tot de zorgcontractering in een notitie vastgelegd. Wij bieden u graag de VGN-notitie met de ZN-bijlage aan. Wij verwachten dat de notitie ondersteunend is voor het proces van de zorgcontractering. Wij realiseren ons echter dat er verschillen zijn tussen onze leden en daarmee aan hun behoefte om gefaciliteerd te worden voor de zorgcontractering voor 2007. Wij zouden niettemin graag uw ervaring en aanbevelingen voor deze notitie willen vernemen. Uw input kunnen wij gebruiken voor het volgende jaar. U kunt deze sturen naar mevrouw T. Donga (tdonga@vgn.org) en mevrouw C. Vermolen (cvermolen@vgn.org). Aankomend voorjaar evalueert het bureau van de VGN, gelijk voorgaande jaren, de zorgcontractering 2007. Over de resultaten daarvan wordt u geïnformeerd.

 4. Vragen over Wmo en aanbesteden

  Nieuws 13 september 2006

  Gemeenten zijn sinds juli 2006 aan de slag met aanbestedingen. In dit artikel staan antwoorden op vragen van leden over het aanbesteden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 5. In deze aanvulling op de Handreiking Aanbesteden staan de onderdelen uit de Europese richtlijn 2004/18/EG die in het nationale recht zijn ingevoerd met het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)

 6. 26 juni jl. is het eindrapport openbaar gemaakt. Dit rapport is het resultaat van het project dat 2 jaar geleden was gestart op initiatief van de Universiteit van Maastricht, een vijftal organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en de VGN.

 7. Instellingen die vallen onder de werking van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) zijn verplicht huisregels op te stellen. Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bleek dat de huisregels bij Bopz-instellingen vaak ontbreken of niet aan de wet voldoen. Daarom ontvingen alle VGN-lidinstellingen onlangs de Handreiking Huisregels. Deze kan ook nuttig zijn voor instellingen die niet Bopz-aangemerkt zijn.