Steunpunt Passend Onderwijs Online bijeenkomst

Webinar Experiment onderwijszorgarrangementen (heeft plaatsgevonden)

10.00 11.30
Online

Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, in tegendeel. Om meer zicht te krijgen op de punten waarop wet- en regelgeving knelt starten de ministeries een experiment onderwijszorgarrangementen.

Op 7 april 2022 vindt van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over het experiment onderwijszorgarrangementen plaats. Tijdens dit webinar informeren het ministerie van OCW en het ministerie van VWS over de inhoud van het experiment, de aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria. Door bijwonen van dit webinar krijg je informatie over het experiment en weet je wat er van jou wordt verwacht wanneer je besluit aan het experiment deel te nemen, zodat jij je hierop kunt voorbereiden.

Onderwijszorgarrantementen, het knelt

Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar die nu thuiszitten, verzuimen, dreigen uit te vallen, niet staan ingeschreven op een school of die vrijgesteld zijn van onderwijs maar wel tot ontwikkeling kunnen komen. De huidige wetgeving knelt. Scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen ervaren belemmeringen, met name op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijs op een andere locatie.

Experimenteerruimte

Om te onderzoeken wat meer ruimte in de regels kan betekenen voor deze doelgroep, start in 2023 een experiment waarbij samenwerkingsbanden maximaal twee en een half procent van hun ondersteuningsbudget flexibel mogen inzetten voor de kosten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Onderwijszorgarrangementen krijgen bovendien de mogelijkheid om naar gelang de behoefte van de jongere af te wijken van onderwijstijd en kerndoelen. Zo hoeven zij bijvoorbeeld niet meer te voldoen aan het minimum aantal uren onderwijstijd. Maximaal 80 initiatieven mogen tijdens het experiment afwijken van belemmerende wet- en regelgeving om tot een goed aanbod te komen. Gedurende vijf jaar kunnen enkele duizenden kinderen gebruikmaken van de flexibilisering. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is op uitval of verzuim.

Het experiment onderwijszorgarrangementen gaat naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 van start. De verwachting is dat de inschrijving voor deelname aan het experiment tussen 15 november en 1 december 2022 ingediend kan worden.

Wil je meer weten? Volg het webinar!

Op 7 april 2022 vindt van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over het experiment onderwijszorgarrangementen plaats. Tijdens dit webinar informeren het ministerie van OCW en het ministerie van VWS over de inhoud van het experiment, de aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria. Wil je meer weten? Meld je aan voor het webinar via deze link