Z-CERT Webinar

Europese richtlijn Network Information Security voor IT-adviseurs (heeft plaatsgevonden)

15:00 16:00
Webinar

Verreweg de meeste zorgaanbieders zullen in 2024 te maken krijgen met nieuwe wetgeving rondom informatiebeveiliging. De zogeheten NIS2. Z-CERT wil zorgaanbieders helpen bij het voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Dat gebeurt allereerst door het verstrekken van relevante informatie aan bestuurders en CISO's. Op 30 januari 2023 van 15:00 tot 16:00 geeft Steven van Baardewijk hierover uitleg. Op 31 januari organiseert Z-CERT een webinar over dit thema voor zorgbestuurders. Z-CERT nodigt bewust alle zorgaanbieders (en niet alleen haar deelnemers) uit om deel te nemen aan het webinar.

Cyber security

De huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) wordt vervangen door de nieuwe Europese richtlijn Network Information Security (NIS2). Hierin worden grote delen van de zorg aangeduid als aanbieder essentiële diensten (AED). De zorg behoort daarmee tot de vitale infrastructuur in Nederland. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor en impact op jullie organisatie en de dienstverlening van Z-CERT.

De Raad voor de Europese Unie heeft op 28 november 2022 de nieuwe NIS2-richtlijn goedgekeurd. Na bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie en de inwerkingtreding ervan, is het vervolgens aan de EU-lidstaten om deze richtlijn om te zetten in de eigen nationale wetgeving. Naar verwachting zullen de verplichtingen vanuit de NIS2 medio 2024 gaan gelden voor Nederland en daarmee ook voor de Nederlandse zorgsector. Zorginstellingen (de aanbieders van essentiële diensten) krijgen te maken met strengere eisen rondom cybersecurity en daarnaast ook met nieuwe verantwoordelijkheden. Het melden van incidenten en dreigingen wordt een belangrijk onderwerp en er gaat toezicht gehouden worden op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de NIS2.

Z-CERT wil jullie graag informeren over de te verwachten gevolgen die de NIS2-richtlijn met zich meebrengt en organiseert daarom dit webinar.

Het webinar zal via Zoom plaats vinden en u kunt zich hiervoor aanmelden via de link:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NS68pZBATqyknqpeyfRktQ

De link mag vanzelfsprekend worden gedeeld met andere geïnteresseerden binnen de organisatie.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: