Algemene voorwaarden Masterclass Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg 2023-2024

Lees hier de algemene voorwaarden van de Masterclass Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg 2023-2024 van de VGN.

Artikel 1 Definities

Lesmateriaal: PowerPoint presentaties, casussen, readers en overig materiaal die nodig zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens de nascholing.

Deelnemer: Persoon die zich middels een inschrijfformulier heeft ingeschreven voor de masterclass Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 2 Inschrijving

 1. De inschrijving voor een masterclass Wetenschappelijk Onderzoek vindt uitsluitend plaats door middel van een inschrijfformulier.
 2. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 18 augustus 2023
 3. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 4. De inschrijving is door de VGN aanvaard door haar schriftelijke bevestiging daarvan aan de deelnemer; deze bevestiging dient tevens als bewijs van toewijzing van een beschikbare plaats.
 5. Indien de masterclass waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt hij/zij op volgorde van ontvangst op de reservelijst geplaatst.
 6. In geval van afmeldingen worden de deelnemers op de reservelijst benaderd.
 7. Aan de deelname van een masterclass kunnen door de VGN specifieke voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld aan het kennisniveau van de deelnemer (beginners/gevorderden).
 8. De inschrijving voor een masterclass is instellingsgebonden en is in overleg met en met goedkeuring van de VGN overdraagbaar op een collega van de deelnemer.

Artikel 3 Bedenktijd

 1. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is geldig voor open inschrijvingen. de zakelijke overeenkomst kent een offerte geldigheidstermijn waardoor de wettelijke bedenktermijn niet geldt voor zakelijke overeenkomsten.

Artikel 4 Annulering door deelnemer

 1. De deelnemer kan schriftelijk kosteloos annuleren tot 24 augustus 2023 bij het secretariaat van de VGN.
 2. Bij annulering vanaf 24 augustus wordt 100% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Het is wel mogelijk dat een collega deelneemt.

Artikel 5 Annulering de VGN

 1. De VGN behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de masterclass te annuleren; de deelnemer wordt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de geplande masterclass hiervan op de hoogte gesteld.
 2. De VGN is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal of andere eventueel gemaakte kosten.
 3. De VGN int geen inschrijfgeld bij annulering van een masterclass.
 4. Als door externe oorzaken de masterclass moet worden afgelast zal er door de VGN een nieuwe datum worden bepaald.

Artikel 6 Nascholing en lesmateriaal

 1. De VGN kan wijzigingen in het programma, de locatie, de docent, de inhoud van de masterclass en/of het les- materiaal aanbrengen.

Artikel 7 Inschrijfgeld en betaling

 1. De hoogte van het inschrijfgeld voor iedere masterclass staat vermeld in de brochure. Druk- en typefouten voorbehouden.
 2. Het inschrijfgeld wordt voor aanvang van de masterclass geïncasseerd de VGN.

Artikel 8 Accreditatie

 1. Bij vorige edities is accreditatie verkregen van Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) en ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Het door de VGN tijdens of voorafgaande aan de masterclass uitgereikte handouts of studie materiaal zijn eigendom van de deelnemer als referentie document. Het copyright van het cursusmateriaal ligt bij de opstellers van het cursusmateriaal. Vermenigvuldigen van het materiaal alsmede het gebruiken van dit materiaal voor andere doeleinden is alleen mogelijk na toestemming van de opstellers.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van de VGN. Deze gegevens worden door de VGN uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantbeheer met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De VGN verwijdert op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene de persoonsgegevens uit haar administratie.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie van en over deelnemers of hun werklocaties verkregen vooraf of tijdens de masterclass waaronder inschrijfgegevens en bedrijfsinformatie die geacht wordt vertrouwelijk te zijn zal vertrouwelijk blijven en behandeld door docenten en medewerkers van de VGN.
 2. Masterclass sharepoint: Alles wat gedeeld of opgemerkt wordt tijdens de masterclass en wordt geupload in Sharepoint en een vertrouwelijk karakter heeft blijft vertrouwelijk en binnen de masterclass groep.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De VGN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 2. De VGN is niet aansprakelijk voor schade die, om welke reden dan ook, voor de deelnemer ontstaat in verband met de nascholing.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij/zij dit tot 30 dagen na de lesdag schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij de coördinator van de VGN.
 2. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld binnen de VGN.
 3. Binnen 4 weken na ontvangst wordt gereageerd. De VGN streeft ernaar om een klacht binnen 6 weken af te handelen. Mocht behandeling van een klacht meer tijd vergen, wordt in de reactie een indicatie gegeven over de termijn waarop uitsluitsel is te verwachten.
 4. Indien de klacht niet door de VGN en de deelnemer naar tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost, wordt het bestuur van de VGN om een bindend advies gevraagd.
 5. Iedere klacht registeren wij voor een periode van 1 jaar.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek van de VGN is het Nederlandse Recht van toepassing.