Nieuws

Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

12 april 2017

Jeugdpoort heeft op woensdag 12 april 2017 de Agenda Jeugd aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigd. De Agenda Jeugd werd in ontvangst genomen door Kinderombudsvrouw Kalverboer en SER-voorzitter Hamer. De betrokken organisaties vragen met zeven concrete voorstellen de nieuwe regering actief bij te dragen aan meer en betere kansen voor kinderen en jongeren.

Gezin in handen

Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen niet de hulp en de begeleiding die zij echt dringend nodig hebben. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de zorg en begeleiding op een aantal punten verslechterd.

In het belang van alle jeugdigen (-9 maanden t/m 23 jaar) in Nederland vraagt de Agenda het volgende:

Inzet op preventie

Inzet bij de invoering van de Jeugdwet was meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Door problemen tijdig te signaleren, kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Dat proces verloopt echter niet goed en heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en de samenleving. Rijk en gemeenten moeten zich met name meer inspannen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams.

Integrale aanpak jeugd naar volwassenheid

Jeugd begint in de buik en eindigt wanneer iemand in staat is zich als jong volwassene staande te houden in deze moderne en vaak ingewikkelde maatschappij. Daarvoor is een aanpassing in de wet nodig. Jeugdpoort benadrukt het belang van een integrale aanpak bij de overgang van jeugd naar volwassenheid (18 - 23 jaar) door een levensfasegerichte samenwerking te organiseren op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, werk en inkomen. Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken. En dat is –ook in de nieuwe wet- helaas nog steeds het geval.

Terugdringen kindermishandeling

Jaarlijks worden 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, een aantal dat sinds 2012 niet is gedaald. Voorwaarde voor een substantiële terugdringing is een landelijk gecoördineerde aanpak met inzet op deskundigheidsbevordering, monitoring, kennisdeling, onderzoek. Die aanpak ontbreekt ten dele en is in ieder geval niet effectief.

Houd specialistische functies beschikbaar

Specialistische functies beschikbaar houden en investeren in de ontwikkeling van expertises
Voorwaarde is een fair tarief voor zorg en ondersteuning zodat kwaliteit en innovatie zijn geborgd.

Een ‘lean’ ingericht jeugdstelsel

Een jeugdstelsel met verdiend vertrouwen als basis en beperkte administratieve lasten door het voorkomen van onnodige verantwoordings- en aanbestedingsverplichtingen. Een voorwaarde is een meerjarenafspraak over de vereenvoudiging en standaardisatie van digitale systemen.

Het betrekken van jeugdigen en hun ouders/verzorgers

Een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning is nu geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast is er lokaal een onafhankelijk aanspreekpunt beschikbaar dat bij dreigend vast te lopen situaties voldoende doorzettingskracht heeft om een zaak op te lossen. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe een dergelijk aanspreekpunt te realiseren.

Onderwijs voor alle kinderen en jongeren

Nog te veel jeugdigen zitten thuis en het aantal ontheffingen stijgt. Hier is een oplossingsgerichte
aanpak noodzakelijk, gesteund door ministeries, gemeenten en onderwijs.

U vindt de Agenda voor de Jeugd en de brief aan de informateur in de bijlage.

De Agenda voor de Jeugd is een initiatief van Jeugdpoort. Bij Jeugdpoort zijn aangesloten: Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD-GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en ActiZ. De Agenda voor de Jeugd wordt onderschreven door LHV, V&VN, Vereniging Openbare Bibliotheken, Team Kim, Nationale Jeugdraad, MIND, Het Vergeten Kind, HALT, NIP, NVO, AJN Jeugdartsen, Openbaar Ministerie, PO-Raad. De agenda wordt ondersteund door Divosa, VO-Raad, Ieder (in) en de Nationale Politie.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: