Nieuws

AVG-poliklinieken onderzocht

27 september 2019

In opdracht van VWS heeft Significant Public in samenwerking met de NVAVG, de VGN, ZN en de LHV een inventarisatie uitgevoerd naar de AVG-poliklinieken. Het had als doel meer inzicht te krijgen in het functioneren van deze poli’s en om meer bekendheid te geven aan deze poliklinische zorg. Dat is van belang met het oog op de overgang van geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet.

De arts voor verstandelijk gehandicapten declareert vanaf 1 januari 2020 de op grond van de Zvw geleverde zorg zelfstandig bij de zorgverzekeraar. De inventarisatie draagt indirect bij aan de inkoop van de artsenfunctie in de eerste lijn voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen of met een Wlz-indicatie zonder behandeling in een instelling of andere woonvorm verblijven. Daarbij kan deze inventarisatie een aanzet geven voor de doorontwikkeling van de inhoud en organisatie van de AVG-polikliniek. Er werden interviews en een enquête gehouden. De respondenten werd gevraagd naar hun toekomstverwachtingen wat betreft de poliklinische AVG-zorg. Zij schetsten daarbij een beeld van een verwachte toenemende vraag naar zowel diagnostiek, behandeling als begeleiding door een AVG. De genoemde redenen: allereerst de ontwikkeling van extramuralisering waarbij patiënten met een verstandelijke beperking (langer) thuis wonen of wonen in een kleinschalige woonvormen waar geen AVG in dienst is. Ten tweede werd genoemd een toenemende vraag vanuit de GGZ en dan met name op gebied van patiënten die een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met een verslaving, met gedragsproblemen of met psychiatrische aandoeningen. Ten derde zal de bekendheid van de poliklinische AVG zorg toenemen waardoor meer mensen de weg weten te vinden naar de polikliniek. En ten slotte verwachten de respondenten dat met de komst van de Wet Zorg en Dwang in 2020 er ook meer behoefte ontstaat bij bijvoorbeeld de huisarts aan de expertise van een AVG.

Het rapport beschrijft de organisatie van de poliklinische zorg, de patiëntenpopulatie, de behandelvormen en toekomstverwachtingen. Eén van de conclusies is dat de vindbaarheid en bereikbaarheid van AVG-poliklinieken mogelijk ontoereikend is. Als aandachtspunt wordt daarom geformuleerd dat de NVAVG en de VGN gezamenlijk kijken hoe ze een uitvraag bij hun leden kunnen doen om het overzicht en de contactgegevens van de AVG-poliklinieken te actualiseren, om ook de AVG-poliklinieken die momenteel niet in beeld zijn beter op de kaart te krijgen.

De VGN en de NVAVG gaan samen kijken naar een oplossing.

 

Het hele rapport treft u als bijlage aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: