Nieuws

Begrotingsbehandeling SZW: Geef nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met een beperking

14 december 2017

Participeren in de samenleving is voor elke burger van grote waarde is, ook voor burgers met een beperking die beschikken over een laag verdienvermogen. Het is schrijnend om te merken dat juist deze groep mensen er - ondanks alle goede initiatieven – niet in slaagt te profiteren van de banenafspraak en de Participatiewet. Dit moet anders en beter aldus de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is het plenair debat met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over de begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Participatiewet. 

De VGN vindt dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardig inkomen, zich verder moeten kunnen scholen en ontwikkelen ook als instroom in het regulier beroepsonderwijs niet mogelijk is en dat beschutte werkplekken flexibeler moeten worden ingezet binnen de gehandicaptenzorg. 

Geef mensen met beperkingen perspectief op een volwaardig inkomen
Mensen met een beperking zijn vaak langdurig aangewezen op een inkomen op bijstandsniveau. Ook als zij naar vermogen werken. Als het plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie doorgaat, mogen werkgevers mensen met beperkingen onder het minimumloon uitbetalen. De gemeente vult dan aan tot maximaal het bijstandsniveau. Dit betekent dat het perspectief op een volwaardig inkomen voor een heel groot deel van deze mensen helemaal verdwijnt. De VGN is van mening dat meer participeren, meer moet lonen. Daarom vragen wij de steun van de Kamer om de loonkostensubsidie niet af te schaffen en in een experiment te verkennen hoe uitkeringen en loonaanvullingsregelingen slimmer kunnen worden ingezet.
Dit punt wordt mede ondersteund door organisaties als VNG, Cedris, Ieder(In), Divosa, Bartiméus en LCR die onze ambitie van een inclusievere arbeidsmarkt delen. In een gezamenlijke open brief in de Volkskrant van 14 december wordt het Kabinet opgeroepen om de lonen van arbeidsbeperkten niet te korten. Dit werkt zeer demotiverend en is in strijd met het principe 'werk moet lonen' dat juist prominent in het regeerakkoord staat. 

Geef mensen met een beperking recht op ontwikkeling
Het beste fundament voor werk is een goede opleiding. Veel jongeren met een beperking kunnen na het afronden van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) vanwege hun beperkingen niet doorstromen naar het reguliere beroepsonderwijs. Zij hebben vaak meer tijd nodig te groeien in de richting van betaald werk. Zij zijn nog niet uitgeleerd. Deze groep jongvolwassenen staat momenteel aan de kant en kan zich onvoldoende ontwikkelen terwijl ze nog een heel leven voor zich heeft. De VGN pleit er daarom voor dat ontwikkelingstrajecten, gericht op het verkrijgen van praktijkverklaringen, een vast onderdeel worden van de toekomstplannen die gemeenten met jongeren opstellen.

Zet beschutte werkplekken flexibeler in
Als de overstap van arbeidsmatige dagbesteding naar een reguliere baan te groot is, kan een tijdelijke beschutte werkplek binnen de gehandicaptenzorg uitkomst bieden. Mensen met een beperking worden in deze periode professioneel ondersteund bij het stapsgewijs verwerven van Praktijkverklaringen en werkervaring. Zo krijgen zij de tijd om zich te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen vermogen. De VGN heeft de Kamer gevraagd er bij de staatssecretaris op aan te dringen een dergelijk ontwikkelingstraject mogelijk te maken.

U leest de volledige brief in de bijlage. 

Het plenaire debat over de begroting 2018 van SZW vindt plaats op 20 en 21 december en is te volgen via www.tweedekamer.nl

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: