Nieuws

Behandeling eerste termijn Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmzc)

13 september 2018

De Tweede Kamer heeft 12 september jl. de nieuwe Wmcz alleen in eerste termijn behandeld. Er zijn meerdere wijzigingsvoorstellen gedaan door de verschillende Kamerleden. Het is dus nog onduidelijk hoe de wet er uiteindelijk in definitieve zin komt uit te zien. De verwachting is dat het debat wordt afgerond in de week van 24 september. Dan zal duidelijk worden welke wijzigingsvoorstellen de eindstreep zullen halen.

De VGN heeft gezamenlijk met de andere brancheorganisaties in de zorg (BoZ) stevige kritiek geuit op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) dat begin dit jaar bij de Tweede Kamer is ingediend. Zij heeft in februari en eind augustus brieven naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij ook wijzigingsvoorstellen heeft gedaan. Deze zijn in het Kamerdebat aan de orde gekomen. Zo heeft  de SGP een amendement ingediend om de beroepsmogelijkheid in drie instanties te vervangen door een beroepsmogelijkheid in één instantie indien er sprake is van een medezeggenschapsgeschil. Ook de CU heeft hier opmerkingen over gemaakt. Het CDA heeft een amendement ingediend over de verdeling van bevoegdheden tussen centrale en lokale cliëntenraden. Verder heeft met betrekking tot het instemmingsrecht de SGP aan de minister voorgesteld om niet alleen zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen, maar alle zwaarwegende redenen toe te voegen aan het beoordelingscriterium hierbij. Ten slotte heeft de SGP ook het punt van de ongelimiteerde kosten van juridische bijstand bij geschillen aan de orde gesteld. Gevraagd werd of het niet wenselijk is om clausule in te bouwen voor alleen de redelijke te maken kosten.

Voor meer informatie zie bijgaande brieven en het verslag van de eerste termijn van de plenaire behandeling van de Wmcz.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: