Nieuws

Besluit Inkoopplan Prijs-Kwaliteit Wmo 2015 gepubliceerd

08 maart 2017

In het staatsblad is de AMvB gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Deze AMvB voegt een artikel toe aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Streefdatum voor de inwerkingtreding is 1 juni 2017.

wmo

In de WMO is in artikel 2.6.6. vastgelegd dat de gemeente in een verordening moet vastleggen hoe zij een goede verhouding tussen de prijs en eisen die worden gesteld aan de  kwaliteit van een voorziening waarborgen. Bij het maken van een inschatting van een reële kostprijs moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld het vereiste deskundigheidsniveau van het in te schakelen personeel. Met deze nieuwe AMVB wordt vastgelegd welke kostprijs elementen de gemeenten bij het bepalen van de reële prijs moeten meenemen en regelt de plaats van de reële prijs in de aanbestedingsprocedure. 

De prijs die een gemeente betaalt voor een WMO-dienst moet het mogelijk maken dat de aanbieder kan voldoen aan de gestelde eisen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan de cliënt. De opbouw van de reële prijs die de gemeente hanteert moet transparant zijn.

Nieuw in de definitieve versie ten opzichte van de concept AMvB is dat gemeenten er ook voor mogen kiezen om niet zelf de reële prijs vast te stellen. Wel moet de gemeente dan eisen dat de inschrijvende partij de voorgeschreven kostprijselementen in de prijs verwerkt en dit inzichtelijk maakt.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bij verlenging van bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB. 

De volledige tekst van de AMvB is te vinden in het Staatsblad.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn