Nieuws

Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

06 mei 2013

Chronisch zieken en gehandicapten kunnen per 1 mei 2013 bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Minister Blok heeft in een aparte regeling uitgewerkt wie daar onder vallen: bij meer dan 10 uur extramurale zorg (PV, VP, Begeleiding) voor langer dan één jaar; bij een verblijfsindicatie; bij ADL-assistentie; in geval de woning op grond van de Wmo (voorheen: Wet voorzieningen gehandicapten) is aangepast.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft deze groep nader gedefinieerd (zie bijlage). Voor de uitleg maken we gebruik van een informerend artikel van het KCWZ. Bij het aanwijzen van deze groep is aangesloten bij de groep die is aangewezen voor de vrijstelling van de inkomensgrens bij de woningtoewijzing.

De achtergrond van de inkomensafhankelijke huurverhoging betreft het tegengaan van scheefwonen. Maar bij onze doelgroep gaat het vaak helemaal niet om scheefwonen. De minister schrijft in de toelichting: ‘.. van deze huishoudens kan niet worden verwacht dat ze doorstromen naar een andere woning’. De opbrengst van de verhoging is bedoeld als tegemoetkoming aan de corporaties (dus ook aan zorgaanbieders die meer dan 10 woningen bezitten en die verhuren) om de verhuurderheffing af te dragen.

Uitgangspunten
Over de huurverhoging krijgen we vragen. Enkele uitgangspunten die u kunt hanteren:

  • De inkomensafhankelijke verhoging betreft de individuele relatie tussen verhuurder (corporatie of eventueel de zorgaanbieder die verhuurt) en de huurder. De genoemde doelgroep kan dus per 1 mei bezwaar maken tegen de eventueel opgelegde inkomensafhankelijke huurverhoging; anders geformuleerd: de verhuurder doet er verstandig aan deze verhoging überhaupt niet aan hen door te berekenen. Maar de woningbouwcorporaties hebben wellicht hun verhogingsvoorstellen al gestuurd voordat deze aanvulling vanuit de minister bekend werd en waren op dat moment nog niet op de hoogte van deze mogelijkheid van bezwaar. Voor de bedragen van de inkomensafhankelijke verhoging verwijzen we naar de link bij de belastingdienst.
  • De huurverhoging (op basis van de consumentenprijsindex, cpi) is voor dit jaar 2.5%. De maximale huurverhoging m.i.v. 1-7-2013 is vastgesteld op 4%. Als instelling hebt u afspraken gemaakt (vaak all-in afspraken) met uw corporatie. Deze afspraken vormen de basis voor de verhogingen die uw corporatie berekent. Het komt voor dat corporatie en instelling het oneens zijn over de verhoging. De ondertekende afspraak zal dan leidend zijn.
  • Clienten met een verblijfsindicatie (ZZP) kunnen dus ook bezwaar maken, Maar dat zal alleen spelen bij een corporatie of zorginstellingdie de inkomensafhankelijkeverhoging aan individuele huurders oplegt, bijvoorbeeld bij VPT, omdat cliënten dan de eigen huurlasten dragen (rechtsreeks dan wel via instelling). Bij verblijf in een instelling speelt het vraagstuk niet, want u krijgt de NHC/nacalculatie/vergoeding KSW en berekent geen huur.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: