Nieuws

Branches doen aanbevelingen kabinet over zelfstandig wonen cliënten

13 mei 2016

De branches VGN, GGZ Nederland, RIBW-alliantie en Federatie Opvang doen het kabinet een aantal aanbevelingen om cliënten langer zelfstandig te laten wonen. We reageren hiermee op de eindrapportage van het aanjaagteam 'Langer zelfstandig wonen'. Deze rapportage voldoet volgens ons nog niet aan de noodzakelijke randvoorwaarden om mensen, die zichzelf vaak moeilijk staande kunnen houden, langer zelfstandig te laten wonen.

De randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn:

  • er moeten voldoende woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor deze burgers/cliënten;
  • er is een grijs gebied tussen enerzijds extramuraal/thuis wonen en anderzijds het intramurale wonen en het Aanjaagteam lijkt dat wel wat te versimpelen;
  • de kwaliteit van wonen moet meer aandacht krijgen (veiligheid, brandveiligheid, sociale betrokkenheid).

Belemmeringen

We zien echter in de praktijk dat onze instellingen met nogal wat belemmeringen worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de verhuurderheffing, de lokale heffingen, de bestemmingsplannen en de inkomenstoets bij onderverhuur. Dit zet toch een zekere rem op de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe woon-zorgconcepten door zorgaanbieders en woningcorporaties.

De branches VGN, GGZ-Nederland, de RIBW-alliantie en de Federatie Opvang hebben inmiddels een gezamenlijke brief aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn gestuurd over deze punten. In onze brief leggen we ook een link naar het rapport van de Commissie Dannenberg, die een visie publiceerde over Beschermd Wonen. Kern van deze visie: er wonen veel te veel mensen ‘beschermd intramuraal’; dat moet in de loop der jaren fors verminderen naar meer zelfstandig wonen.

Punten uit brief gezamenlijke branches

De belangrijkste punten uit deze brief:

  • zelfstandigheid kent haar grenzen.
  • ambulantisering brengt risico’s met zich mee.
  • het gaat bij zelfstandigheid niet alleen om wonen, maar juist om de samenhang tussen, wonen, zorg, welzijn en participatie (onderwijs, werk). Aan die samenhang ontbreekt het vaak.
  • er blijft spanning bestaan tussen regionaal maatwerk en landelijke deregulering.

De brief vindt u in de bijlage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: