Nieuws

Brief branches naar Kamer over decentralisatie jeugdzorg

21 april 2015

De Tweede Kamer gaat op woensdag 29 april met de staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff in gesprek over de decentralisatie van de jeugdzorg. Het debat stond gepland voor woensdag 22 april, maar is uitgesteld. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, de brancheorganisaties voor (gespecialiseerde) jeugdhulp, hebben de leden van de vaste commissie van VWS een brief gestuurd met hun visie op de stand van zaken van de transitie.

De branches voeren sinds de zomer van 2013 structureel en constructief overleg met de departementen van VWS en VenJ en met de VNG over de voortgang van de transitie en de transformatie. Dit overleg draagt in groeiende mate bij aan een beter begrip van elkaars perspectieven toch zijn er ook zorgen, onder andere over de inkoop van een aantal gespecialiseerde jeugdhulpfuncties. Ook de administratieve belasting om  tot afspraken te komen over soms een enkele cliënt zijn fors.

Hogere kortingen
Een ander punt van zorg is dat het merendeel van de instellingen bij de inkoop voor 2015 met veel hogere kortingen te maken kreeg dan op grond van de 3% budgetkorting door het Rijk mocht worden verwacht.  In 2016 komt daar een nieuwe korting overheen. Ook is er nog geen duidelijkheid over de consequenties van het nieuwe objectieve verdeelmodel van de jeugd. De branches pleiten voor een geleidelijke overgang van het historische verdeelmodel naar het nieuwe objectieve verdeelmodel.

Administratieve lastendruk
Vanuit de lokale beleidsruimte is er een veelheid aan verschillende contracten en bijbehorende inkoopvoorwaarden en verantwoordingseisen ontstaan. Met name aanbieders van specialistische zorg zijn bovenregionaal en landelijk werkzaam en hebben daardoor met veel en soms zelfs alle 42 regio’s te maken.  De oplossing ligt onmiskenbaar in vormen van standaardisering en vereenvoudiging. Dit staat echter op gespannen voet met de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het is aan de staatssecretaris als stelselverantwoordelijke om met respect voor de gemeentelijke autonomie hierin een heldere  lijn neer te leggen die zorg draagt voor een duurzaam werkbare situatie voor gemeenten en zorgaanbieders samen.

Aanbevelingen
Tot slot doen de gezamenlijke branches in de brief een aantal aanbevelingen om te voorkomen dat het inkoopproces van jeugdhulp voor 2016 hectisch verloopt. Lees hier de brief.    

VGN: 18⁺ jongere met LVB verdient beter perspectief
Daarnaast heeft de VGN bij diverse Kamerleden aandacht gevraagd over voor de continuering van zorg wanneer jongeren met een licht verstandelijke beperking de leeftijd van 18 jaar bereiken. Tot ongeveer hun 23e zijn ze immers nog volop in ontwikkeling. Lees hiervoor het blog van directeur Hans Schirmbeck op de website van Binnenlandsbestuur.

Debat
Het debat is verplaatst naar woensdag 29 april van 14.30 tot 18.30 uur in de Aletta Jacobszaal.

Onlangs informeerde Van Rijn de Tweede Kamer over de stand van zaken in de eerste maanden van het nieuwe jeugdstelsel.

U vindt de brief ook in de bijlage.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen