Nieuws

Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan

Leestijd: 4 minuten
27 oktober 2020

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen covid 19. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, naar verwachting op 1 december 2020. In dit artikel worden de relevante bepalingen beschreven voor de gehandicaptenzorg.

eerste kamer met rood tapijt

Betekenis voor de gehandicaptenzorg
 

Voor de gehandicaptenzorg is artikel 58o het belangrijkste artikel. De volledige wettekst vindt u onderaan dit artikel. Samengevat regelt artikel 58o het volgende:

 1. de zorgaanbieder draagt zorg voor een zodanige openstelling dat bezoekers de gestelde regels (zoals afstand houden en hygiënevoorschriften) in acht kunnen nemen;
 2. de minister kan de zorgaanbieder een aanwijzing of een bevel geven als bezoekers niet aan de gestelde regels (zoals afstandhouden en hygiënevoorschriften) kunnen voldoen. In de aanwijzing geeft de minister met redenen omkleed aan op welke punten de aanwezige personen de regels niet in acht kunnen nemen, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen. In de aanwijzing wordt ook een termijn opgenomen waarbinnen de zorgaanbieder de maatregelen moet treffen. In een spoedeisende situatie kan de minister een bevel geven;
 3. een zorgaanbieder mag zelf beperkingen opleggen of voorwaarden stellen aan de toegang van bezoekers indien dit noodzakelijk is om verspreiding van covid-19 naar dan wel vanuit een zorglocatie te voorkomen;
 4. een ministeriele regeling mag alleen opgesteld worden als de maatregelen van zorgaanbieders onvoldoende of onevenredig zijn. In een ministeriële regeling kunnen beperkingen of andere voorwaarden worden gesteld; 
 5. er moet te alle tijden 1 familielid of naaste bij een bewoner worden toegelaten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken;
 6. zorgaanbieders mogen nooit bezoek beperken in de volgende situaties:
  • voor familieleden of naasten aan een persoon in de stervensfase;
  • wanneer dat nodig is om cliënten te horen als bedoeld in de Wzd en Wvggz;
  • voor advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen als bedoeld in die wetten die hun cliënt wensen te bezoeken.

Toegang mantelzorgers


Artikel 58o regelt dat mantelzorgers altijd toegang hebben tot degene zij verzorgen. De definitie van het begrip 'mantelzorger' is in artikel 58a, eerste lid te vinden: 'een natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg of hulp verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt'.

Reikwijdte 'zorgaanbieder(s)'


De Tijdelijke wet maatregelen covid 19 is o.a. van toepassing op zorgaanbieders. Onder zorgaanbieder wordt verstaan:  een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, een jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen