Nieuws

Forensische zorg tijdens detentie verdient verdere ontwikkeling

16 oktober 2012

De psychische problematiek onder gedetineerden is ernstig en omvangrijk. Het merendeel van de gedetineerden heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblemen, een licht verstandelijke beperking of combinaties daarvan. Slechts een beperkt deel krijgt tijdens detentie een passende behandeling. De zorg in het gevangeniswezen gericht op psychische problemen (forensische zorg) verdienen verdere ontwikkeling. De enkele jaren geleden ingerichte penitentiaire psychiatrische centra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Met het oog op een betere en meer vanzelfsprekende samenwerking tussen de forensische zorg en de reguliere ggz, moeten de verschillen in uitgangspunten en aanpak tussen beide werelden worden overwonnen.

Dit zegt de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uitgebracht advies. Aanleiding voor het advies is een aantal belangrijke wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd bij de forensische zorg in het gevangeniswezen, zoals de stelselherziening in 2008 en de introductie van nieuwe zorgvoorzieningen.

Advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
De Raad constateert dat de overheveling van het zorgbudget van VWS naar Veiligheid en Justitie ten goede is gekomen aan de inrichting van het zorgstelsel in het gevangeniswezen. De Raad is positief over de introductie van de penitentiaire psychiatrische centra. Wel moeten zij het behandelaanbod voor met name langverblijvenden verder vormgeven.

In het kader van de kwaliteitsontwikkeling van de forensische zorg als geheel moeten zij volgens de Raad bovendien een grotere rol spelen bij de screening van gedetineerden, bij de ontwikkeling van de overige zorgvoorzieningen in penitentiaire inrichtingen, bij de ontwikkeling van uniforme zorgconcepten en bij de doorplaatsing naar meer gespecialiseerde zorgvoorzieningen in de ggz. Op die manier kunnen de penitentiaire psychiatrische centra de forensische zorg tijdens en na detentie versterken en bijdragen aan de verbinding met de buitenwereld zoals de ggz.

De Raad vindt het bieden van verantwoorde zorg van belang voor zowel de resocialisatie van gedetineerden als voor het verminderen van recidive. Beide komen de veiligheid van de samenleving ten goede.

Forensische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
De VGN ziet dit rapport als een ondersteuning van haar beleid rond forensische zorg. De vier Borg-instellingen (Trajectum, Ipse de Bruggen, Dichterbij STEVIG en Altrecht afd. Wier) bieden hooggekwalificeerde zorg en behandeling een forensische cliënten met een verstandelijke beperking. Negen aanbieders van reguliere gehandicaptenzorg begeleiden mensen met een verstandelijke beperking op basis van een contract met het ministerie van Veiligheid & Justitie. Op dit moment voert de VGN een onderzoek uit naar mogelijkheden om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te continueren tijdens hun detentie.

Bron: Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: