Geactualiseerde Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

De VGN handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg is geactualiseerd (zie document onderaan dit artikel). Deze is in lijn gebracht met de zorgbrede ‘Veilige principes in de medicatieketen’ en met het nieuwe Toetsingskader Medicatieveiligheid in de maatschappelijke zorg van de IGJ.

Handreiking-medicatiebeleid

Opzetten, toetsen en doorontwikkelen van medicatiebeleid

Doel van deze handreiking is om VGN-leden goede handvatten te bieden voor het opzetten, toetsen en doorontwikkelen van hun eigen medicatiebeleid. Daarom worden naast aandachtpunten voor de inhoud van dit beleid ook de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (bestuurders, cliënten, zorgverleners en lijnverantwoordelijken) beschreven. De komende jaren gaan zorgverleners medicatiegegevens steeds vaker digitaal overdragen. Deze transitie naar digitale uitwisseling van medicatiegegevens staat beschreven in de zorgbrede ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Verder is aan de nieuwe versie ook het geldende juridisch kader en een begrippenlijst toegevoegd. 

Onderzoek naar medicatieveiligheid

Toepassing van de geactualiseerde handreiking is van belang in het licht van het onderzoek dat het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS gaat uitvoeren naar medicatieveiligheid in zeven sectoren, waaronder de gehandicaptenzorg. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre eerdere aanbevelingen over medicatieveiligheid (HARM Wrestling, Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid) zijn geïmplementeerd en wat de achterliggende redenen zijn.

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg mei 2024

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van