Nieuws

Geen onderscheid meer tussen markt en overheid in banenafspraak

10 oktober 2018

De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 arbeidsgehandicapten aan te nemen. De reden is dat bedrijven goed op schema liggen, maar gemeenten, scholen en ministeries ver achter liggen bij het aannemen van mensen met een arbeidshandicap. Om gezamenlijk de norm van 125.000 extra banen toch te halen, steunt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een motie van de coalitiepartijen om niet langer onderscheid tussen markt en overheid te maken in de banenafspraak. De VGN vindt het jammer dat de overheid de verplichting van de quotumregeling loslaat en de verantwoordelijkheid deels afwentelt op het bedrijfsleven.

Voorwaarde die Van Ark aan haar steun voor de motie stelt, is dat de doelstelling van 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten in 2025 gehandhaafd blijft.Ook ontslaat de nieuwe werkwijze overheidswerkgevers niet van hun verantwoordelijkheden.  Om ervoor te zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om meer banen te creëren, gaat de Van Ark een bestuurlijke afspraak maken met de overheidswerkgevers en wordt er een werkagenda opgesteld.

In de aangenomen motie van de Kamerleden Nijkerken-De Haan (VVD), Peters (CDA), Bruins (CU) en Ramaekers (D66) wordt geconstateerd dat de overheid veel diensten inkoopt, zoals schoonmaakbedrijven, cateraars en bedrijven in de groenvoorziening. Dit zijn diensten waarin relatief veel arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. Deze tellen niet mee in de registratie van arbeidsgehandicapten voor de overheid, maar wel voor het bedrijfsleven. De staatssecretaris heeft signalen ontvangen dat werkgevers bij de overheid meer bezig zijn met hoe en waar de banen mee tellen voor de banenafspraak dan het creëren van meer werk. Ze wil met het samenvoegen van de quota voorkomen dat de overheid uitbesteed werk dat door mensen met een beperking wordt gedaan weer in eigen hand neemt om maar aan de afspraak te voldoen, in plaats van zich te richten op het scheppen van nieuwe banen. 

Bestuurlijke afspraak
Om ervoor te zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om meer banen te creëren, gaat Van Ark een bestuurlijke afspraak maken met de overheidswerkgevers en wordt er een werkagenda opgesteld. Deze werkagenda bevat activiteiten om extra banen te creëren en afspraken hoe de inspanning én resultaten van de overheidswerkgevers zichtbaar worden gemaakt. Voorkomen moet worden dat de inzet voor de banenafspraak nu verwatert. Dit zou een gemiste kans zijn. De VGN zal deze ontwikkeling nauwlettend volgen en waar nodig extra aandacht vragen voor het tempo waarin banen worden gevonden voor mensen met beperkingen.

Moties
Tijdens het debat in de Tweede Kamer is ook de motie van Jasper van Dijk (SP) aangenomen waarin hij ervoor pleit om zo snel mogelijk een CAO voor beschut werk af te spreken. Een dergelijke CAO versterkt het uitzicht van mensen met beperkingen op een volwaardig inkomen. In een motie heeft Gijs van Dijk (PvdA) ervoor gepleit om, met gemeenten en andere belanghebbende partijen, te verkennen of sociale werkbedrijven verder kunnen worden vormgegeven, als:

  • een opstap naar werk
  • een plek waar je in een beschutte omgeving kan werken 
  • een plek waarop je kunt terugvallen als het even niet lukt bij het bedrijf waar je werkt 

Dit zijn punten waar de VGN ook aandacht voor vraagt.

Voor de Tweede Kamer zich in november buigt over de begroting van haar ministerie werkt ze uit hoe ze wil zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om arbeidsgehandicapten te werven.

Reactie van staatssecretaris Van Ark op de motie over de banenafspraak 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: