Nieuws

Geschillencommissie voor zorgcontractering gaat van start

06 juni 2016

VGN heeft samen met 24 beroeps- en brancheorganisaties in de zorg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant ondertekend, waarmee we een 'Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering' hebben ingesteld.

geschillencommissie

De geschilleninstantie kan voor de oplossing of beslechting van een geschil een snel, laagdrempelig en effectief alternatief bieden voor een procedure bij de civiele rechter.

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren problemen ondervinden bij het sluiten of naleven van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de geschilleninstantie uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. Dat kan via verschillende routes afhankelijk van de aard van het dispuut: via mediation, bindend advies of arbitrage. Zie bijlage.

De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Zorgaanbieder en zorgverzekeraar/zorgkantoor die hun dispuut aan de Geschilleninstantie willen voorleggen, sluiten hiervoor een toepasselijke overeenkomst. Om die keuze te vergemakkelijken, is een keuzehulp ontwikkeld. Over de inrichting, werkwijze en de toepasselijke reglementen volgt nog nadere informatie.

Geschilleninstantie Zorgcontractering en Geschilleninstantie Wkkgz

De Geschilleninstantie Zorgcontractering behandelt geschillen tussen zorgverzekeraars/zorgkantoren en aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan een geschil over de zorginkoop door zorgverzekeraars bij aanbieders. Zij maken hiervoor met elkaar productieafspraken en sluiten hiervoor met elkaar contracten. Dit zodat aanbieders aan hun verzekerden zorg in natura mogen leveren. Als er een geschil ontstaat bijvoorbeeld over de inkoopprocedures of de contractvoorwaarden die de zorgverzekeraar stelt, kan de aanbieder naar deze geschilleninstantie. Beide partijen kunnen er gebruik van  maken als zij dat samen willen, anders niet.

Deze geschilleninstantie is anders dan de Geschilleninstantie Gehandicaptenzorg die de VGN van plan is om in te stellen. Deze Geschilleninstantie Gehandicaptenzorg wordt in het kader van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) ingesteld en gaat overgeschillen tussen cliënt en aanbieder.

Deze pagina is een onderdeel van: